Så fungerar Markaryds kommun

Kommunen ansvarar för en stor del av samhällsservicen där du bor, till exempel utbildning och omsorg, gator och trafik, renhållning, vatten och avlopp. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga och beslutas av lokala förtroendevalda.

Här kan du läsa om hur kommunen fungerar och hur beslut fattas.

Lagar som styr

Riksdagen styr genom att stifta lagar. En del av kommunernas verksamhet är reglerad i lagar. Exempel på sådana lagar är Kommunallagen, Förvaltningslagen, Socialtjänstlagen, Skollagen samt Plan och bygglagen.

Kommunala självstyret

Kommunen bestämmer exempelvis själv hur mycket medborgarna ska betala i skatt, vad pengarna ska användas till samt vilken fritidsverksamhet som ska finnas i kommunen. Detta kallas det kommunala självstyret.

Allmänna val

Valet till kommunfullmäktige sker vart fjärde år - samtidigt med valet till riksdagen och landstingsfullmäktige. Ansvaret för genomförandet av valet i kommunen är valnämnden.

Medborgarna väljer kommunfullmäktige

En kommun är en politiskt styrd organisation där kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som fattar de övergripande besluten och sätter de övergripande målen.

Kommunfullmäktige utser nämnder

För att frågor ska kunna förberedas till kommunfullmäktige samt för att göra beslutsfattandet effektivt utser kommunfullmäktige i Markaryd en kommunstyrelse, en socialnämnd, en utbildnings- och kulturnämnd, en miljö- och byggnadsnämnd samt en valnämnd.

De som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker, som sköter sitt uppdrag på fritiden.

I många frågor överlåter kommunfullmäktige sin rätt att besluta till kommunstyrelsen eller nämnderna. Detta sker genom så kallade reglementen.

Kommunstyrelsen ser till att fullmäktigebesluten blir verklighet

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men kommunstyrelsen fungerar också som kommunens ”regering” och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och bereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Det är också kommunfullmäktige som bestämmer vilket område varje nämnd är ansvarig för.

Nämndernas viktigaste uppgift är att ”bryta ner” de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp politiska mål inom varje nämnds ansvarsområde.

Förvaltningar

Varje nämnd har en tillhörande förvaltning bestående av anställda medarbetare. Till exempel har utbildnings- och kulturnämnden en förvaltning som heter Utbildnings- och kulturförvaltningen. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om och är oftast uppdelade i olika verksamhetsområden.

Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att förvaltningens arbete leder mot de politiska målen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 augusti 2023 12:09
Sidansvarig: Lina van der Putten