Kränkning och diskriminering

Barn med nalle i handen

Utbildnings- och kulturnämnden accepterar inte att barn eller elever i någon av nämndens verksamheter utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Det är ett tydligt uppdrag till utbildningschefen och rektorerna att alltid sätta arbetet för att främja likabehandling främst.
Ingen får på något sätt missgynnas på grund av sitt kön, sin etniska tillhörighet, sin religion eller annan trosuppfattning, sin sexuella läggning eller sitt funktionshinder. Alla former av diskriminering och annan kränkande behandling är oacceptabla.

Lagstiftningen

Lagstiftningen ställer höga krav på skolors och förskolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet ska bedrivas förebyggande och främjande och i enlighet med lagstiftningen; Skollagen (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen om barns och elevers delaktighet i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083).

Huvudmannens ansvar

För att säkerställa huvudmannens ansvar för att motverka kränkande behandling, har utbildnings- och kulturnämnden dessutom antagit "Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling".

Rektors ansvar

Rektor ansvarar för att det årligen för varje verksamhet upprättas en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska, tillsammans med rutiner för det åtgärdande arbetet, dokumenteras i planen.

Vad händer vid kännedom om att ett barn/en elev upplever sig ha blivit utsatt?

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Rektor ska omgående anmäla detta till utbildningschefen samt skyndsamt utreda anmälan, och i förekommande fall vidta åtgärder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2023 08:05