Barn- och elevhälsa

Maskros

Barn- och elevhälsan har som uppdrag att främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa genom att bidra till att skapa trygga och tillgängliga lärmiljöer i kommunens förskolor och skolor. Barn- och elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Hälsa och lärande hör ihop

Hälsa och lärande hör ihop och är ömsesidigt beroende av varandra. Att lära sig främjar hälsa – och hälsa främjar i sin tur lärande. Barn- och elevhälsoarbetet i Markaryds kommun sker i det dagliga arbetet på förskolorna och skolorna, i mötet mellan barn, elever, pedagoger och övrig skolpersonal. Kopplat till varje förskola och skola finns också barn- och elevhälsoteam som bidrar med psykologisk, medicinsk, psykosocial, specialpedagogisk och logopedisk kompetens i arbetet med att skapa positiva lärmiljöer i våra verksamheter och att undanröja hinder för lärande på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Barn- och elevhälsoteam på förskolor och skolor

Förskolornas och skolornas barn- och elevhälsoarbete leds av respektive rektor. I förskolornas barnhälsoteam finns specialpedagoger, socionom och logoped. I skolornas elevhälsoteam finns specialpedagoger/lärare, kuratorer och skolsköterskor. Regelbundet deltar även skolpsykolog och logoped. Det finns även tillgång till skolläkare. Tillsammans med pedagoger och övrig skolpersonal bidrar alla kompetenser gemensamt till att utveckla hälsofrämjande undervisning och lärmiljöer, samt säkerställa barns och elevers rätt till stöd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2024 15:32