Kvalitet och utveckling

Ungdomar pratar i grupp

Utbildnings- och kulturförvaltningen arbetar fortlöpande med att följa upp om eleverna når kunskapsmålen och att utveckla vår verksamhet.

Detta är viktigt för att säkra kvaliteten på utbildningen, och att den ska vara likvärdig oavsett vilken kommunal förskola eller skola eleven går på.

Systematiskt kvalitetsarbete

Inom förskola och skola finns flera styrdokument - skollag, förordningar, läroplaner med mera. I styrdokumenten uttrycks bland annat verksamhetsmålen. All verksamhet inom förskola och skola ska systematiskt och kontinuerligt följas upp.
Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att fortlöpande

  • bedöma resultat och måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen
  • utveckla arbetsprocesser – genomförandet av verksamheten/utbildningen
  • identifiera vilka förutsättningar och åtgärder som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen.

Mål - nationella och kommunala

Grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och förskolor styrs både av nationella och kommunala mål. Målen ska genomsyra all verksamhet och användas i planering och uppföljning. De nationella målen uttrycks i läroplanen och de kommunala målen utgår från Markaryd kommuns politiska inriktningsmål.

Lärande

Lärandet står i fokus i kommunens förskolor och skolor. En viktig grundsyn är att vi lär oss på olika sätt. Personalens kompetens, att erbjuda olika metoder och verktyg och att fokusera på trygghet och respekt är andra viktiga delar för barnens lärande.

Alla barns utveckling och lärande ska främjas i skolan. Deras kunskaper ska ge dem en grund för fortsatt utbildning, men också bidra till att de utvecklas - personligt och som samhällsmedborgare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2024 15:56