Kronobarnsmodellen

Barnens bästa gäller! I Kronoberg

Barnens bästa gäller! I Kronoberg

Det är alla barn, unga och deras vårdnadshavare som är de viktigaste i Barnens bästa gäller- i Markaryd. Det säger Barnens bästa -samordnaren som menar att ”Det är ju er det handlar om!”

Grundprincipen i Kronobarnsmodellen är att arbetet ska utgå från barnkonventionen och ge barn, vårdnadshavare och professionella bästa möjliga förutsättningar att sätta barnets behov i centrum. Barn och unga ska få rätt hjälp i rätt tid. Kronobarnsmodellen är ett arbetssätt som används i hela Kronobergs län och är framtaget inom den länsgemensamma processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg.

Det är länets åtta kommuner, Region Kronoberg, polismyndigheten och idéburen sektor som tillsammans har arbetat fram Kronobarnsmodellen. Även barn och vårdnadshavare har varit delaktiga. Linnéuniversitetet deltar som följeforskare. Arbetet är unikt i Sverige och har nu fått både nationellt och internationellt fokus.

Vår vision

”Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser"

Målet med Kronobarnsmodellen är att skapa en trygg och säker uppväxt med en lyckad skolgång för alla barn. Det gör vi genom att arbeta främjande, förebyggande och att tidigt samordna insatser mellan alla de som träffar barn. Vi ska reagera och agera så tidigt vi kan. När barnet får rätt hjälp tidigt kan större problem längs vägen minskas eller i bästa fall helt förebyggas. Genom att göra barn och vårdnadshavare delaktiga blir de insatser vi gör mer träffsäkra och ger bättre resultat, eftersom vi utgår från barnets behov och inte hur vi myndigheter är organiserade.

Om du önskar att Barnens bästa -samordnaren kommer till din skola, arbetsplats, förening eller exempelvis på ett föräldramöte för att prata om Kronobarnsmodellen, barnrätt, delaktighet, orosanmälan eller annat- hör av dig till: veronica.andersson@markaryd.se

Kronobarnsmodellen består av tre delar:

  1. Alla verksamheter ska arbeta främjande och förebyggande så att så många barn som möjligt får rätt förutsättningar (de två rosa delarna i figuren).
  2. Alla som möter barn och unga ska tidigt uppmärksamma barns behov av stöd. Det kan vara tidigt i barnets liv men även tidigt i ett skeende (den gula delen i figuren).
  3. Alla parter ska samverka om behov finns, med och kring barnet som är i behov av stöd (den gröna delen i figuren).

Kronobarnsmodellen ger oss en gemensam struktur för samverkan och det blir tydligt för alla parter vem som gör vad och vad som förväntas av dem. Risken för att saker faller mellan stolarna minskar därmed. Även barnet och vårdnadshavarna blir tydliga parter i samverkan med verksamheterna. Till vår hjälp finns verktyg som Praxismodellen, Barnets bästa-hjulet och Barnets plan.

Praxismodellen är en rutinbeskrivning som även visar vem som ansvarar för de olika delarna.

Barnets bästa- hjulet är ett verktyg som används i kartläggningen av barnets situation. Med en samlad bild kan vi kan ge barnet ett mer träffsäkert stöd. Barnets bästa- hjulet kan även användas som stöd i samtal eller i det främjande och förebyggande arbetet som ex. i undervisning. Hjulet är indelat i sju livsområden som är viktiga för barnets utveckling och de grundar sig i barnkonventionen.

Under samverkansmötet träffas de verksamheter som behövs för att ge bästa möjliga stöd till barnet. Alla jobbar utifrån barnets behov och delaktighet.

Under mötet skapas ett samverkansdokument, Barnets plan. Det är en sorts karta för alla involverade för att tydliggöra vad som ska göras, vem som är ansvarig och hur man kan ta kontakt med de dessa.

Barnets plan är barnets (eller vårdnadshavarnas), men alla övriga deltagare har rätt att få en kopia på planen.

Den som utses till barnets och familjens kontaktperson namnges i Barnets plan. Kontaktpersonen har ansvaret för att planen kontinuerligt uppdateras och utvärderas.

Varje barn har en Barnens bästa-ansvarig. Vänd dig till barnets eller ungdomens Barnens bästa-ansvarig för råd kring det barn som du söker stöd och hjälp för.

Barnens bästa-ansvarig är rektor i den skola och skolform som barnet befinner sig i. Före födseln finns barnensbästa-ansvaret i mödrahälsovården och därefter inom barnhälsovården eller i förskolan om barnet har barnomsorg. Om barnet inte börjar i eller hoppar av gymnasieskolan tar KAA, det kommunala aktivitetsansvaret över barnensbästa-ansvaret.

Är du osäker på vem som är barnets Barnets bästa-ansvarig kan du kontakta Kontaktcenter eller kommunens Barnens bästa -samordnare som kan hjälpa dig vidare.

Kommunens Stöd- och behandlingsgrupp erbjuder individuellt stöd samt grupper för föräldrar och barn. Här följer några exempel:

Till föräldrar:

Råd och stöd till föräldrar: Rådgivande samtal till föräldrar med barn och unga i åldern 0-18 år. Vi erbjuder 1-7 samtal utifrån ditt önskemål och behov.

ABC - alla barn i centrum: Föräldrautbildning för alla föräldrar till barn från 3 år. Programmet innehåller fyra träffar och syftar till att stärka relationen mellan dig och ditt barn. De olika temana på träffarna är: visa kärlek, vara med, visa vägen och välja strider.

Familjeförskola: Gruppverksamhet som vänder sig till föräldrar som har barn i åldern 1-6 år och som önskar stöd i föräldraskapet. Gruppen består av två till fyra familjer.

Till barn och unga:

Råd och stöd till barn och unga: Du kan själv söka råd- och stödsamtal från det att du fyllt tolv år. Är du yngre krävs samtycke från dina föräldrar. Vi erbjuder en till sju samtal utifrån ditt önskemål och behov.

rePULSE: Arbetsmetod som riktar sig till barn, unga och vuxna. Metoden innebär att man arbetar med impulskontroll och sociala färdigheter.

BRA-samtal: Samtal med barn i åldern 7-18 år som har en förälder eller en annan vuxen omsorgsperson som har en funktionsnedsättning, en sjukdom, ett missbruk eller en nära anhörig som avlidit.

Bubblan: Gruppverksamhet för barn som upplevt separationer. Här får barnen möjlighet att träffa andra barn i samma situation. Gruppen består av barn i åldern 7-13 år som träffas tio gånger en eftermiddag i veckan.

Vingen: Gruppverksamhet för barn och unga i åldern 6-18 år. Gruppen vänder sig till barn och unga i familjer där det förekommer eller har förekommit kemiskt beroende, psykisk ohälsa och/eller våld.

Familjefrid: Gruppverksamhet för barn som lever med eller har levt med en förälder som har ett missbruk eller lever i en miljö där det förekommer våld kan fås via Familjefrid Kronoberg. Stödet erbjuds antigen i Växjö eller i Markaryd.

Kronobarnsmodellen är en arbetsmodell som arbetar främjande, förebyggande och med tidiga insatser. Denna arbetsmodell fråntar dock inte ansvaret från oss medarbetare som möter barn och unga att göra en orosanmälan till socialtjänsten om det finns en misstanke eller en oro för att ett barn kan fara illa. Vi har en lagstadgad skyldighet, läs mer här (Länk) Anmälan till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa Länk till annan webbplats.

Enligt lag uppmanas alla (även privatpersoner) att anmäla sin oro för att ett barn kan fara illa. Om du är osäker på om, hur eller vad du ska anmäla kan du alltid kontakta Individ- och familjeomsorgen via kommunens kontaktcenter på telefonnummer 0433-720 00.

Vi har en digital orosanmälan som du når via e-tjänster på kommunens webbsida.

Du kommer direkt till orosanmälan via länken nedan:

https://etjanst.markaryd.se/orosanmalan Länk till annan webbplats.

Region Kronoberg har samlat vanliga frågor och svar om Barnens bästa gäller! i Kronoberg och om Kronobarnsmodellen.

Verktyg och material för dig som arbetar med och möter barn och unga

Verktyg och material kring arbetet med Kronobarnsmodellen finns på Region Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2024 11:04