Grundskola och fritidshem

Barn som springer

Grundskolan är en obligatorisk skolform med tio läsår. Alla barn bosatta i Sverige har skolplikt från och med det år barnet fyller 6 år.

I Markaryds kommun finns fyra kommunala grundskolor med förskoleklass och tillhörande fritidshem. På en av skolorna finns även integrerad grundsärskola.

Förskoleklass

Förskoleklass är en ettårig skolform där barn går det år de är sex år. Utbildningen i förskoleklass ska främja elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Grundskola

Grundskolan ska ge elever kunskaper och färdigheter, men också grundläggande demokratiska värderingar. I samarbete med hemmen ska skolan främja elevers utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten styrs av läroplanen Lgr 22, Skolverket.

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska främja elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Anpassad grundskola

Anpassade grundskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Anpassade grundskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Hemkommunen, den kommun där du är folkbokförd, ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan. Alla barn som är folkbokförda i Markaryds kommun placeras i en närliggande skola. I mån av plats kan du välja en annan kommunal grundskola än den ditt barn blivit erbjuden. Det är rektor på den skola du söker till som fattar beslut om det finns plats för ditt barn.

Om du önskar placering på en annan skola kontaktar du rektor på den skola som du önskar.

Kontaktuppgifter hittar du på skolans egen webbplats. 

Tänk på att Markaryds kommun inte ansvarar för kostnader för skolskjuts om du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör enligt närhetsprincipen.

I början av året, det år ditt barn fyller sex år, får du som vårdnadshavare besked om barnets placering i förskoleklass.

Du som vårdnadshavare har också rätt att välja skola för ditt barn i en annan kommun eller i en fristående skola.

Om du söker en fristående skola eller en skola i en annan kommun är det den fristående skolan eller den andra kommunen som ansvarar för anmälningsrutiner och beslut om mottagande.

Tänk på att Markaryds kommun inte ansvarar för kostnader för skolskjuts om du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör enligt närhetsprincipen.

Du ansöker om inflyttning eller utflyttning av elev på en särskild blankett. Blanektten hittar du längst ner på sidan.

Den ifyllda blanketten lämnar du direkt till skolan eller skickar till:

Markaryds kommun/UKF
Box 74
285 22 Markaryd

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 april 2024 11:02