Hållbar utveckling

Hållbar utveckling handlar om att vi ska kunna tillgodose våra behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina. Markaryds kommun arbetar kommunövergripande med de globala målen i Agenda 2030 för en hållbar utveckling.

Begreppet hållbar utveckling syftar till ekonomisk, ekologisk/miljömässig och social hållbarhet. Markaryds kommuns hållbarhetsarbete utgår från de globala målen i Agenda 2030 som är odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Med andra ord krävs det framgång inom alla områden för att målen ska uppnås.

Hållbar utveckling går hand i hand med Generationsmålet i svensk miljöpolitik. Generationsmålet har följande lydelse.

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Kommunfullmäktige beslutade 2018 om en övergripande vision.

Det ska vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun.

Under denna vision formulerades fyra målområden där målområdet Trygghet och välmående inkluderar målet Vi har en trygg och tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan sätt i centrum.

Varje nämnd och förvaltning ansvarar på miljöfrågorna inom respektive nämnds eller förvaltnings område. Vägledande för hållbarhetsarbete är Markaryds Agenda 2030-plan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2023 09:26