Bygga, bo och miljö

Samhällsplanering

Samhällsplanering

Genom god samhällsplanering kan vi skapa trygga, hälsosamma och attraktiva miljöer för människor att leva och verka i. Vi kan ge förutsättningar för goda boendemöjligheter, en välfungerande infrastruktur och för ett utvecklat näringsliv. Med god planering kan vi också säkerställa att värdefulla natur- och kulturmiljöer tas till vara samt utvecklas och anpassa den byggda miljön efter ett förändrat klimat.

Samhällsplanering utförs av många olika aktörer, på många olika nivåer, och omfattar riktlinjer och målsättningar för utveckling av fysisk planering såsom bebyggelse, infrastruktur och kommunikationer, service samt miljö. Samhällsplanering innebär även ekonomisk och social planering. Det handlar om att olika samhällsintressen ska vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process, samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas, allt för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Kommunen är ansvarig för den fysiska planeringen, hur mark och vattenområden ska användas. Det finns många olika lagar och regler som styr den fysiska planeringen där plan- och bygglagen samt miljöbalken är de mest signifikanta.

Den kommunala planeringen sker huvudsakligen på två nivåer. Den första är på en översiktlig nivå där kommunen bland annat ska redovisa grunddragen för den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Detta redovisas i en översiktsplan som är vägledande för efterföljande planering. Den andra nivån är något mer in zoomad planering som reglerar användningen av mark och vatten samt bebyggelsemiljöns utformning inom ett visst område. Planering på detaljnivå sker genom framtagandet av detaljplaner och områdesbestämmelser. En detaljplan är, till skillnad från översiktsplanen, bindande med rättigheter och skyldigheter. En detaljplan ger enskilda så kallad byggrätt, en rätt att utnyttja detaljplanen som inte får ändras under genomförandetiden.

De olika planerna används sedan som underlag när olika typer av beslut ska fattas, såsom exempelvis bygglov och tillståndsgivningar av olika slag. Planeringen angår alla, såväl kommuninvånare som föreningar, företag och olika myndigheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2021 14:58

Kontakt

John Karlsson

Näringslivschef

john.karlsson@markaryd.se
043372023

Louise Tallberg

Planarkitekt

louise.tallberg@markaryd.se
043372076