Samhällsplanering

Möjligheternas Markaryd. Tillsammans gör vi varandra bättre

Möjligheternas Markaryd. Tillsammans gör vi varandra bättre

Genom god samhällsplanering kan vi skapa trygga, hälsosamma och attraktiva miljöer för människor att leva och verka i.

Samhällsplaneringen syftar till att utveckla, förändra och bevara vår miljö på ett hållbart sätt. Vi kan skapa förutsättningar för goda boendemöjligheter, en välfungerande infrastruktur och för ett utvecklat näringsliv. Med god planering kan vi säkerställa att värdefulla natur- och kulturmiljöer tas till vara och utvecklas på ett varsamt sätt samt att anpassa den byggda miljön efter ett förändrat klimat.

Kommunen har ansvaret att planera för hur mark och vatten ska användas i framtiden. Planeringen har stöd i Plan- och bygglagen (PBL) och görs både på en översiktlig och detaljerad nivå, genom översiktsplan, detaljplaner och områdesbestämmelser. Enligt plan- och bygglagen ska olika samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process, samtidigt som enskildas rättigheter ska beaktas.

Planeringsprocessen är politisk och demokratisk och under dess gång har du som medborgare möjlighet att komma med idéer, synpunkter och påverka hur vår omgivning ska se ut i framtiden.

För att läsa mer om samhällsplanering gå till: > Boverkets webbplats (Startsidan - Boverket Länk till annan webbplats.)

Översiktsplanen är vägledande

Översiktsplanen är vägledande

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2023 15:17