Landsbygdsutveckling

Örnafälla

Landsbygdsutveckling föreslår en hållbar utveckling av kommunens landsbygd genom att skapa förutsättningar och underlätta för boende, service och verksamheter i och i anslutning till hållbara strukturer.

Med hållbara strukturer menas orter och stråk där flera typer av befintlig infrastruktur och service finns och sammanfaller, till exempel kollektivtrafik, bredband, kommunalt vatten- och avlopp och förskolor.

Genom att underlätta för landsbygdsutveckling främjas ett hållbart nyttjande och bevarande av kommunens mark- och vattenresurser ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Landsbygdsutvecklingen föreslår även utveckling av upplevelse- och besöksnäringen samt produktion och sysselsättning på landsbygden genom att peka på vikten av landsbygdens landskap, kultur- och naturmiljöer som en viktig tillgång och resurs för hela kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 maj 2021 09:57