Det som skall skyddas

Bild

Regering, riksdag och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bestämt vad det är som ska skyddas i samhället. Det skyddsvärda är i grunden likvärdigt men kan behöva prioriteras olika på grund av händelsens art. Följande ska skyddas:

Människors liv och hälsa

Människors liv och hälsa handlar om fysisk och psykisk hälsa hos dem som drabbas direkt eller indirekt av en samhällskris. De som ska skyddas är medborgare, de som uppehåller sig i Sverige men även svenska medborgare som uppehåller sig utomlands om händelsen sker utanför Sverige.

Samhällets funktionalitet

Vårt samhälle måste fungera även vid störningar, kriser och krig. Dagens moderna samhälle är sårbart. Det präglas av privatisering, teknikutveckling och ökad internationalisering. Det behövs förmåga att förebygga, hantera och återhämta samhällsviktiga verksamheter från allvarliga störningar. Genom att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter fungerar säkerställs även människors liv och hälsa. Exempel på samhällsviktiga verksamheter är dricksvattenförsörjning, omsorg om barn, svaga och äldre, polis, räddningstjänst och akutsjukvård.

Miljön och ekonomiska värden

Miljön i form av mark, vatten och fysisk miljö, biologisk mångfald, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt annat kulturarv i form av fast och lös egendom är skyddsvärt. Det gäller även ekonomiska värden i form av privat och offentlig lös och fast egendom samt värdet av produktion av varor och tjänster.

Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter

Människors tilltro till demokratin och rättsstaten samt förtroende för samhällets institutioner och det politiska beslutsfattandet, ledningsförmåga på olika nivåer, avsaknad av korruption och rättsövergrepp är skyddsvärt. Viktiga underlag är regeringsformen, övriga grundlagar, Europakonventionen och andra internationella avtal. Medborgarna kan åberopa ett stort antal olika fri- och rättigheter med dessa som grund. Självstyrande domstolar ansvarar för rättsskipning.

Nationell suveränitet

Nationell suveränitet är en förutsättning för att kunna värna övriga värden. Det handlar om att ha kontroll över nationens territorium, nationell kontroll över de politiska beslutsprocesserna i landet samt att säkra nationens försörjning av förnödenheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2020 12:08
Sidansvarig: Lina van der Putten