Lantbruk och djur

Foto: Pixabay

Med lantbruk och djur menas i stort sett alla verksamheter på landsbygden som framför allt producerar kött, mjölk, ägg, spannmål, foder till djur eller råvaror till industrier.

Det är miljö- och byggenheten som ansvarar för miljötillsynen på alla lantbruk som har någon form av djurhållning. I miljötillsynen ingår bland annat kontroll av:       

  • gödselhantering och spridningsarealer
  • hantering och förvaring av bekämpningsmedel och kemikalier
  • förvaring av brandfarliga varor
  • avfallshantering
  • egenkontroll

Det är ditt ansvar som lantbrukare att verksamheten inte ger upphov till olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Anmälan eller tillstånd?

Ett lantbruk med mer än 400 djurenheter klassas i miljöbalken som en B-verksamhet. Det innebär att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att driva en sådan verksamhet.

Ett lantbruk med mellan 100 och 400 djurenheter klassas som C-verksamhet. För att driva eller ändra en sådan verksamhet krävs att en anmälan lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden. Blanketten för anmälan om miljöfarlig verksamhet finner du längst ner på sidan.

Övriga jordbruksföretag kallas U-verksamheter, vilket betyder att varken tillstånd eller anmälan krävs. Man har dock samma skyldighet att följa miljöbalkens bestämmelser.

Hur man beräknar antalet djurenheter kan du se på Jordbruksverkets hemsida.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3. Alla kan påverka miljön och hälsan negativt om de används felaktigt. Därför finns det lagar och regler om hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel.

Lagring och spridning av gödsel

Lagring av stallgödsel ska ske på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För lantbruk med fler än 10 djurenheter finns krav på lagringskapacitet för gödsel och urin. Lagringskapaciteten beroende på djurslag
och antal djur. Du ska kunna lagra gödsel under den tid på året då det inte är lämpligt att sprida.

Även du som inte omfattas av kraven på lagringskapacitet ska du kunna lagra gödsel under den tid på året då det inte är lämpligt att sprida. Gödsellagringen får inte leda till förorening av yt- eller grundvatten så att miljön eller människors hälsa tar skada.

Det finns även regler om regler om djurtäthet, spridningsareal och spridning av stallgödsel. För att minska risker övergödning och näringsförluster är det viktigt att det finns en balans mellan antalet djur på gården och tillgänglig spridningsareal.

Det är förbjudet att sprida gödsel mellan 1 december – 28 februari om inte nedbrukning kan ske samma dag.

Spridning av gödsel inom eller intill detaljplanerat område

För att få sprida stallgödsel eller slam inom eller intill områden med detaljplan krävs att man göra en anmälan till miljö- och byggnämnden. Det krävs att nedbrukning sker i omedelbar anslutning till spridningen. Blankett finns längst ner på sidan.

Förvaring och hantering av kemiska produkter

Kemikalier ska alltid förvaras och hanteras med försiktighet för att minska risker för hälsa och miljö.

I lantbruket är det vanligt med gårdstankar, så kallade farmartankar. Alla som har en cistern för till exempel eldningsolja eller diesel ansvarar för att den inte påverkar miljön. Se till att cisterner ställs upp på lämpliga platser för att minska risken för påkörning, eller ordna påkörningsskydd.

Avlidna djur

Produktionsdjur såsom kor, grisar och får ska köras till godkända anläggningar för att slutligen brännas.

Nedgrävning av häst är undantaget från förbudet att gräva ner större djur. Om du vill begrava din häst på din fastighet måste du få platsen godkänd av miljö- och byggnämnden. Kontakta miljö- och byggenheten för riktlinjer kring nedgrävning.

När du ska ta hand om din döda hund, katt eller annat sällskapsdjur finns det flera olika alternativ. Har du anlitat en veterinär för att avliva ditt sällskapsdjur så fråga vilka alternativ som veterinären rekommenderar. När det rör sig om mindre sällskapsdjur får du under vissa omständigheter gräva ner det på din egen fastighet. Då gäller följande:

  • Graven ska vara så djup att andra djur hindras från att gräva upp kroppen.
  • Kroppen ska grävas ner minst 100 meter från dricksvattenbrunnar.
  • Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för att ta reda på var eventuella ledningar och rör går.

Markaryds kommun har en begravningsplats för husdjur. Du ansöker om en begravningsplats till ditt sällskapsdjur genom att ringa till kommunens växel.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till miljo@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023 11:05