Brandfarlig vara

Markaryds Räddningstjänst är tillståndsmyndighet när det gäller hantering av brandfarliga varor, brandreaktiva varor samt explosiva varor i Markaryds Kommun.

Brandfarlig och brandreaktiv vara enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Till brandfarliga gaser hör alla gaser som kan antändas i luft vid 20 °C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9).

Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9).

Brandreaktiva varor innefattar väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm.

 

När behövs det ett tillstånd?

Om du behöver tillstånd eller inte beror på vilken verksamhet du bedriver, vilken typ av brandfarlig vara samt vilken mängd brandfarlig vara som ska ska hanteras. Fullständig information finns i MSBs tillståndshandbok som du hittar längst ned på den här sidan.

Vissa typer av hantering av brandfarlig vara är undantagna från tillstånd. Dessa redovisas i tillståndshandboken.

Observera att förändringar har skett i förhållande till äldre föreskrifter. Vissa verksamheter som tidigare inte behövde tillstånd är nu tillståndspliktiga och tvärtom. Observera även att möjligheten att lämna in anmälan om tillfällig hantering av brandfarlig vara har försvunnit. Verksamheter som tidigare endast behövde lämna in anmälan kan därmed vara tillståndspliktiga.

Oavsett om tillstånd krävs eller inte så ska föreskrifterna för respektive hantering följas.

E-tjänst för hanteringstillstånd brandfarlig vara Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänst för anmälan av föreståndare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter, allmänna råd och handböcker för hantering av brandfarliga, brandreaktiva och explosiva varor. Alla finns att hämta på www.msb.se Länk till annan webbplats. Bland annat finns föreskrifter som reglerar när tillstånd krävs, detaljföreskrifter för hantering av brandfarliga vätskor, brandfarliga gaser samt explosiva varor.

Det finns även ett flertal informationsblad som beskriver god hantering i specifika miljöer exempelvis hantering i skolor, på restauranger och i bilverkstäder.

Markaryds räddningstjänst rekommenderar den som ska söka tillstånd att besöka MSBs webbplats för att säkerställa tillgången till de senaste uppdateringarna av föreskrifter och informationsblad som gäller just den egna verksamheten.

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Läs igenom tillståndsansökan och glöm inte att bifoga de dokument som efterfrågas. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, explosionsskyddsdokumentation med klassningsplaner, ritningsunderlag, kursintyg på att föreståndarna genomgått lämplig utbildning m.m.

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Ett utfärdat tillstånd löper vanligtvis på 10 år. I vissa fall kan även tillstånd på kortare tid utfärdas.

Anmälan om föreståndare

Vid tillståndspliktig hantering av brandfarlig och brandreaktiv vara ska det finnas minst en utsedd föreståndare. Denna roll är central i den faktiska hanteringen av de tillståndspliktiga varorna. I gällande lagstiftning har föreståndaruppdraget förtydligats, och det är viktigt att verksamheten ser till att det finns förutsättningar att som föreståndare kunna utföra de skyldigheter som vilar på föreståndaren. Förutsättningar som alltid behöver säkerställas är

  • Tillräcklig delegation i organisationen
  • Möjligheter att följa hanteringen av brandfarlig/brandreaktiv vara
  • Möjligheter att kunna hålla sig uppdaterad om lagstiftning och tillämpliga föreskrifter
  • Möjligheter att upprätthålla tillräcklig kompetens

Goda råd till den som söker

Det är den juridiska person som har den juridiska och faktiska rådigheten över varorna som ska söka tillståndet. Enklare uttryckt är det den högst ansvariga i den verksamhet som hanterar varorna som ska söka.

Viktigt är att skicka in en komplett ansökan och att ansöka i god tid innan hanteringen ska påbörjas eller det befintliga tillståndet löper ut. En stark rekommendation är att söka minst tre månader i förväg.

För frågor gällande tillstånd kontakta oss på

Tel 0433-720 97
epost ks@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2021 10:17
Sidansvarig: Lina van der Putten