Alkoholservering

För att få servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd. Särskilda bestämmelser gäller för detaljhandel och servering av folköl.

När behövs tillstånd?

Servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får ske endast om det finns ett serveringstillstånd, förutom vid tillfällen som omfattas av undantagen. Ett serveringstillstånd gäller bara för den tillståndshavare som har fått sitt tillstånd beviljat och för den lokal som är angiven i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttas till annan lokal, upphör också tillståndet att gälla.

Med servering i alkohollagens mening avses att alkoholdrycker tillhandahålls mot någon form av ersättning.
För privata fester, bröllop eller liknande där värden eller arrangören bjuder på alkoholdrycker krävs vanligen inget serveringstillstånd.

Det finns två typer av tillstånd:

  • stadigvarande tillstånd
  • enstaka tillfälle/tillfälligt/slutet sällskap.

Undantag för serveringstillstånd:

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

  • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

För att serveringstillstånd inte ska krävas måste samtliga tre punkter vara uppfyllda.

Ägarens kunskap och serveringslokalens lämplighet
När du ansöker om serveringstillstånd görs en omfattande utredning om dig som ägare och serveringslokalen. Vid utredning av en ansökan om alkoholservering görs prövning av den sökandes allmänna lämplighet, serveringsställets utformning och serveringsställets belägenhet ur alkoholpolitisk synpunkt. Remisser tas bland annat från polis, skattemyndighet och kronofogdemyndighet. Godkännande från miljöenheten och brandskyddsmyndighet krävs också. Kraven för permanenta serveringstillstånd är högre än för tillfälliga.

Här hittar du mer detaljerad information om vad vi kontrollerar innan vi fattar beslut om tillstånd:

Anmälan om ändringar
Om du redan har ett tillstånd och vill ändra det ska du anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden. Till exempel ombyggnad av serveringslokal eller nya serveringsansvariga. Även betydande förändringar av ägarförhållandena och upphörande av verksamheten ska anmälas. Anmälan om ändring görs på blanketten som du hittar i E-tjänsten

Kunskapsprov
Du som ansöker om tillstånd till servering av alkohol behöver genomgå ett kunskapsprov. Kunskapsprovet genomförs hos alkoholhandläggaren på kommunen. Du som redan har genomfört prov för högst tre år sedan, eller som redan har ett serveringstillstånd, behöver inte göra ett nytt prov.


Tänk på!

Tänk på att du måste ha fått beslut om serveringstillstånd innan du påbörjar servering av alkohol

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Förbered din ansökan

Plocka fram alla handlingar du behöver ha med i din ansökan. Du hittar specificerat vilka handlingar du behöver beroende om du ska ha tillfälligt eller stadigvarande tillstånd i den blå rutan ovan.
Firmatecknare kan utse ett ombud som hjälper till med ansökan, bifoga fullmakt

Betala ansökningsavgiften

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut i förskott för handläggning oavsett beslut. Ansökningsavgiften ska betalas in på kommunens bankgirokonto BG: 279–5706, ange Alkoholtillstånd som referens. Bifoga kvitto på inbetald ansökningsavgift.

Kunskapsprov

Du som ansöker om tillstånd till servering av alkohol behöver genomgå ett kunskapsprov. Kunskapsprovet genomförs hos alkoholhandläggaren på kommunen. Du som redan har genomfört prov för högst tre år sedan, eller som redan har ett serveringstillstånd, behöver inte göra ett nytt prov. Avgift för kunskapsprov ska betalas innan kunskapsprov kan genomföras.

Skicka in din ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna ansöka om serveringstillstånd. Innan du skickar in din ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs. Listan hittar du längre upp på den här sidan under Dessa handlingar behöver du för din ansökan:

Du kan ansöka direkt via vår e-tjänst. Tänk på att skicka in varje handlingstyp i egen PDF, det vill säga ansökan i en PDF, verksamhetsbeskrivning i en PDF, hyresavtal i en PDF och så vidare.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2024 11:18