Eldningsförbud

Från och med den 11 maj råder generellt eldningsförbud i Markaryds kommun. Anledningen till eldningsförbudet är att minska risken för skogsbränder.

Stäng meddelande

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små verksamheter.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd innan verksamheten eller åtgärden påbörjas. I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga.

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar. Det tar betydligt längre tid att ansöka ett tillstånd och du får inte påbörja din verksamhet innan du
fått tillståndet.

Om en verksamhet startar utan att en anmälan gjorts minst sex veckor innan är nämnden skyldig att anmäla överträdelsen till polis- eller åklagarmyndighet.

A-, B-, C- och U-verksamheter

I miljöprövningsförordningen delas verksamheter in i A-, B-, och C-verksamheter.

Tillståndspliktig verksamhet:
A-verksamheter ska ha Miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
B-verksamheter ska ha Länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.

Anmälningspliktig verksamhet:
C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö- och byggnadsnämnden.

Blanketterna "anmälan om miljöfarlig verksamhet" samt "anmälan om nedläggning av miljfarlig verksamhet" finns på Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

Övriga:
U-verksamheter kallas de verksamheter som varken behöver söka tillstånd eller anmälas innan de startar. En sådan verksamhet omfattas ändå av bestämmelserna i
miljölagstiftningen. Det kan därför vara bra att ändå kontakta miljö- och byggenheten
för att få information om vilka krav som ställs. Att anpassa sin verksamhet efter lagkraven i tidigt skede kan ofta vara gynnsamt både tidsmässigt och ekonomiskt.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljö- och byggenheten. Om du vill
göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, såvida det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan. Kontakta miljö- och byggenheten för mer information.

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Om du planerar att lägga ner en miljöfarlig verksamhet, ska du kontakta miljö- och byggenheten snarast.

Avgift för tillsyn

Enligt miljöbalken ska Miljö- och byggenhetens tillsyn delvis finansieras genom avgifter. Därför tar vi ut en tillsynsavgift för vårt arbete, enligt taxan som bestämts av Kommunfullmäktige.
Kontakt

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till mbn@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2022 15:08