Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är en verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt. Det är verksamheter som genererar utsläpp till mark, luft eller vatten.

Några exempel på miljöfarliga verksamheter är:

 • anläggningar för motorsport, skjutbanor,
 • avloppsanläggningar för fler än fem hushåll
 • bensinstationer
 • bilverkstäder
 • kemtvättar
 • krossning av berg, även mobila krossverk
 • lantbruk
 • mekaniska verkstäder
 • uppläggning av massor/avfall

Anmälningsplikt

Vissa verksamheter, som hanterar farliga kemikalier eller har en produktion som riskerar att påverka luft, mark eller vatten negativt, kan vara anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga beskrivs i miljöprövningsförordningen.

När du ska starta en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör vilken typ av verksamhet du planerar att driva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön.

Miljöfarliga verksamheter delas in i fyra grupper:

 • A- anläggningar som är tillståndspliktiga
 • B- anläggningar som är tillståndspliktiga
 • C- anläggningar som är anmälningspliktiga
 • verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga

 

Tillstånd eller anmälan?

Tillstånd söker du hos Länsstyrelsen eller miljödomstolen beroende på verksamhetens storlek och typ. Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till miljö- och byggenheten och fråga.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet görs till miljö- och byggenheten och anmälan ska lämnas in senast sex veckor innan verksamheten anläggs eller påbörjas.

Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att kunna göra en bedömning av verksamheten eller åtgärden, omfattning och miljöeffekter.

Om du bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde kan vissa åtgärder kräva tillstånd eller anmälan vilka också söks hos miljö- och byggenheten. Några exempel på detta är spridning av bekämpningsmedel och gödsel, hantering av petroleumprodukter och kemikalier.

Egenkontrollen som regleras i miljöbalken är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön.

Om du har en verksamhet som omfattas av anmälningsplikt är du även skyldig att ha dina rutiner dokumenterade. Genom goda rutiner för hygien, städning och kemikaliehantering görs verksamheten säkrare för både människa och miljö.

Egenkontroll enligt miljöbalken ställer krav på verksamhetsutövare att:

1. Planera
Skaffa sig kunskap om verksamhetens miljöpåverkan och klargöra ansvarsfördelning när det gäller verksamhetens miljöarbete

2. Genomföra
Upprätta rutiner för att kontrollera och riskbedöma verksamhetens miljöpåverkan och genomföra åtgärder för att minska miljöpåverkan

3. Följa upp
Följa upp att egenkontrollen fungerar och rapportera avvikelser

4. Förbättra
Förbättra egenkontrollen kontinuerligt genom att uppdatera rutiner och kontroller.

Det är företaget eller den som utför en åtgärd som ska visa att man arbetar för att minska sin miljöpåverkan och att man har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav.

Ändring av miljöfarlig verksamhet

Om du behöver ändra en anmälningspliktig verksamhet behövs en anmälan om ändringen kan ha betydelse ur störningssynpunkt.

Om du ska ändra en tillståndspliktig verksamhet ska du vända dig till den myndighet som har tillsyn över ditt företag. Det kan vara Länsstyrelsen eller miljö- och byggenheten. Om det rör sig om en betydande ändring kan det behövas ett nytt tillstånd för din verksamhet. En anmälan om ändring ska lämnas in senast sex veckor innan ändringen genomförs.

Nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Om du planerar att lägga ned en miljöfarlig verksamhet, ska du anmäla detta via vår e-tjänst, i god tid innan nedläggning av verksamhet.

Det är viktigt att avveckling av verksamheter sker med eftertanke för att undvika miljöskador och framtida kostnader för kommande företag och fastighetsägare.

Checklista inför nedläggning:

 • hur ska processutrustning tas om hand (gäller även tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor)
 • hur ska energianläggningen för verksamhetens produktion och uppvärmning tas om hand?
 • hur ska avveckling och rengöring av processavloppsvatten och eventuella reningsanläggningar med kemikalier och slam göras?
 • hur ska kemiska produkter, restprodukter, avfall och farligt avfall tas omhand? Detta gäller även rengöring och/eller borttagande av tankar och oljeavskiljare)
 • vem tar hand om luftreningsutrustning och rengöring av ventilation?
 • hur ska tryckluftssystem och elsystem (exempelvis transformatorer) tas om hand?
 • behövs rengöring/sanering av väggar, golv och tak?
 • ska byggnader eller andra större anläggningsdelar rivas?
 • finns behov av sanering/efterbehandling av förorenad mark?

För dig som vill ha mer information eller inte hittade det du sökte, kan nedanstående länkar kanske hjälpa dig.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende,
där vi listat några av sakerna du behöver ange i din anmälan/ändring.

I din anmälan/ändring behöver du ange uppgifter om själva anläggningen.

Du kan göra anmälan/ändring direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har BankId finns möjlighet att skicka in din ansökan via vår e-tjänst ändå. Du behöver i sista steget istället för att signera med BankId välja att förhandsgranska din ansökan. Välj därefter spara ner den som en PDF istället för att signera via BankId. PDF:n skickar du sedan in via mail till miljo@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024 13:45