Gatunamn och adresser

Kommunen ansvarar för att sätta nya namn på gator, vägar, allmänna platser och kvarter. Kommunen ansvarar också för ajourföring av adresser och lägenhetsinformation, och att adressinformationen registreras till myndighet.

Nya namn på gator och kvarter föreslås av kommunens namnberedning, ofta i samband med framtagandet av nya detaljplaner. Förslagen remitteras till Utbildnings- och kulturnämnden och Institutet för språk och folkminnen. Miljö- och byggnadsnämnden samt Kommunfullmäktige fattar sedan beslut i dessa ärenden.

Har du upptäckt fel i din GPS-navigator som rör t.ex. adresser så kan du läsa mer hos Lantmäteriet. Länk finns längst ner på sidan.

Adressättning

En belägenhetsadress är ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater. En belägenhetsadress är uppbyggd av två delar: gatu- eller platsnamn och adressplats. Adressplatsen är ett nummer, ibland kompletterat med en bokstav. Nya belägenhetsadresser upprättas och beslutas av GIS-ingenjör på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden.

Ny eller ändrad adress

Vid behov av ny eller ändrad belägenhetsadress, t.ex. vid nybyggnation eller ombyggnation, kan fastighetsägare ansöka om ny eller ändrad adress. Den nya adressen sätts tidigast vid startbesked. För bostadsadresser sätts adressen som gällande, vilket gör det möjligt att folkbokföra sig på den, i anslutning till slutbesked. E-tjänst för ansökan om ny eller ändrad adress finns längst ner på sidan.

I de fall ansökan gäller inredning av ytterligare bostad i ett befintligt bostadshus, se reglerna nedan.

Enbostadshus (en bostad)

I ett enbostadshus är det möjligt att inreda en ytterligare bostad utan bygglov. Det krävs dock alltid en anmälan och ett startbesked för att påbörja åtgärden och ett slutbesked för att ta den nya bostaden i bruk.

Förutsättningarna nedan måste vara uppfyllda för att inreda en ytterligare bostad utan bygglov:

  • det ska finnas ett befintligt enbostadshus,
  • åtgärden genomförs inte i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt,
  • åtgärden genomförs inte inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret,
  • åtgärden kräver inte bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Inredandet av en ytterligare bostad får bara genomföras i ett befintligt enbostadshus. Det finns inga krav på att bostadshuset måste ha en viss storlek för att det ska räknas som ett enbostadshus, men det måste finnas tillräckligt med utrymme för att kunna inreda ytterligare en bostad. Rätten att inreda ytterligare en bostad utan bygglov gäller inte för komplementbostadshus, så kallade attefallshus.

Inredandet av en ytterligare bostad får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det innebär att det är tillåtet att inreda en ytterligare bostad i ett enbostadshus där det enligt detaljplanen endast får finnas en bostad.

Tvåbostadshus

I ett tvåbostadshus krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad.

Flerbostadshus

I ett flerbostadshus krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad.


Lägenhetsnummer och andra lägenhetsuppgifter

Fastighetsägare är enligt Lag om lägenhetsregister (2006:378) skyldiga att lämna lägenhetsinformation till kommunen för vidare registrering i lägenhetsregistret. Lägenhet i detta avseende innebär inte endast lägenheter i flerbostadshus utan alla bostäder, d.v.s. även villor och fritidshus. Lägenhetsinformationen innefattar information om antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori, och registreras huvudsakligen i samband med hanteringen av bygglov.

Fastighetsägare med flerbostadshus

Ägare av flerbostadshus ska lämna information om byggnadens byggnadstyp, byggnadskategori, nybyggnadsår och ombyggnads- eller tillbyggnadsår. Ägaren ska också lämna förslag till lägenhetsnummer för varje lägenhet, enligt standarden för belägenhetsadresser, samt för varje lägenhet information om antal rum, kökstyp, bostadarea och lägenhetskategori. Uppgifterna lämnas till kommunen senast en månad efter det att förändring har skett som föranleder ändringen eller kompletteringen. GIS-ingenjör fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut. Fastighetsägaren ska inom en månad efter underrättelse om beslut skriftligen informera de boende om beslutet samt inom tre månader anslå lägenhetsnumren på väl synlig plats i byggnaden. E-tjänst för ajourhållning av lägenhetsregistret finns längst ner på sidan.

Fastighetsägare med småhus

Ägare till småhus som villor och radhus ska lämna information om byggnadens byggnadstyp, byggnadskategori, nybyggnadsår och ombyggnads- eller tillbyggnadsår, samt för varje lägenhet information om antal rum, kökstyp, bostadarea och lägenhetskategori. Uppgifterna lämnas till kommunen senast en månad efter det att förändring har skett som föranleder ändringen eller kompletteringen. Detta görs ofta i samband med bygglovsansökan eller anmälan. E-tjänst för ajourhållning av lägenhetsregistret finns längst ner på sidan.

Postnummer och postort

Postnummer och postort för en adress tillförs av PostNord AB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2023 10:27
Sidansvarig: Lina van der Putten