© Markaryds kommun

Tekniska förvaltningen kan tillhandahålla olika typer av kartprodukter, i pappersform eller digitalt. Verksamheten är finansierad av taxor i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Våra kartdata lagras kontinuerligt in i en gemensam databas som ajourförs och utvecklas efterhand som uppdrag utförs. Kartframställning sker i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH2000.

Nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller utdrag ur baskarta används som underlag till situationsplan vid bygglovsansökan eller anmälan. Vilket kartunderlag som krävs beror på vilken typ av byggnation det gäller. Kartan är en handling som tas fram vid beställning, den finns inte färdig utan vi kommer alltid ut och mäter in objekten som ska karteras. Kartan får vid bygglovsansökan eller anmälan inte vara äldre än två år.

Frågor som gäller vilket kartunderlag som behövs till situationsplan vid bygglovsansökan eller anmälan kan ställas till mbn@markaryd.se.

 

En nybyggnadskarta redovisar:

 • Fastighetsgränser och gränspunkter
 • Planinformation och andra bestämmelser för fastigheten, som fornlämningar, servitut och ledningsrätt
 • Befintliga byggnader, inkl. golvnivå eller sockelhöjd
 • Andra markdetaljer som t.ex. vägar, gator och belysningsstolpar
 • Markhöjder
 • Anslutningspunkter för dagvatten, vatten och avlopp
 • Byggfix, dvs. utgångs- och kontrollpunkt för byggnation

Nybyggnadskartan behövs vid:

 • Nybyggnad av huvudbyggnad, inom detaljplanerat område
 • Nybyggnad av flerbostadshus
 • Nybyggnad av industri

En nybyggnadskarta har i normala fall ca 4 veckors leveranstid. I vissa fall, t.ex då fastighetens anslutning till VA-nätet behöver förbättras eller vid väderförhållande så som kraftig snöfall eller minusgrader då det skapas tjäle i marken, kan det ta längre tid. Det är därför viktigt att beställa nybyggnadskartan i god tid.

Länk till e-tjänst för beställning finns längst ner på sidan.

En förenklad nybyggnadskarta redovisar samma information som en nybyggnadskarta förutom anslutningspunkt för dagvatten, vatten och avlopp.

Förenklad nybyggnadskarta behövs vid:

 • Nybyggnad av huvudbyggnad, utanför detaljplanerat område
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad, inom detaljplanerat område
 • Nybyggnad av komplementbyggnad, inom detaljplanerat område

En förenklad nybyggnadskarta har i normala fall ca 4 veckors leveranstid. I vissa fall, t.ex vid väderförhållande så som kraftig snöfall eller minusgrader då det skapas tjäle i marken, kan det ta längre tid. Det är därför viktigt att beställa kartan i god tid.

Länk till e-tjänst för beställning finns längst ner på sidan.

Ett utdrag ur baskarta, ibland även kallat tomtkarta, redovisar samma information som en nybyggnadskarta förutom anslutningspunkt för dagvatten, vatten och avlopp, byggfix, höjder och planinformation.

Ett utdrag ur baskarta behövs vid:

 • Tillbyggnad av huvudbyggnad, utanför detaljplan
 • Nybyggnad av komplementbyggnad, utanför detaljplan

Ett utdrag ur baskarta har i normala fall ca 4 veckors leveranstid. I vissa fall, t.ex vid väderförhållande så som kraftig snöfall eller minusgrader då det skapas tjäle i marken, kan det ta längre tid. Det är därför viktigt att beställa kartan i god tid.

Länk till e-tjänst för beställning finns längst ner på sidan.

Baskartan kallas också för primärkarta och är kommunens mest detaljerade karta. Baskartan finns för områden med tätare bebyggelse och uppdateras kontinuerligt i samband med planering och byggande. Kartan ligger till grund för kommunens övriga kartor och redovisar:

 • Fastighetsgränser och gränspunkter
 • Byggnader
 • Andra markobjekt som t.ex. vägar, gator, murar, diken och belysningsstolpar
 • Markhöjder och höjdkurvor

Grundkarta används som underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan. Kartan redovisar topografi och fastighetsförhållanden över planområdet och dess närmaste omgivning. Innehållet anpassas efter det aktuella detaljplanearbetet, och används i sin helhet eller i utvalda delar som bakgrundsinformation i detaljplanens plankarta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2024 08:21
Sidansvarig: Lina van der Putten