Mätning

Tekniska förvaltningen utför olika mätuppdrag i form av bland annat utstakning, lägeskontroll, gränsutvisning och inmätning av kommunala objekt. Verksamheten är finansierad av taxor i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Vid byggnation är det viktigt att byggnaderna hamnar på rätt läge i plan och höjd. Felaktig placering kan leda till skadeståndsanspråk från berörda grannar, och kostnader för att rätta till felen. I startbeskedet för bygglov eller anmälan ges information om utstakning och/eller lägeskontroll krävs.

Alla mätuppdrag kräver inte att beställaren är på plats. Vill beställaren ändå vara på plats går det bra att meddela detta i beställningen, eller kontakta oss via ärendet för att boka en tid. Avvakta med att beställa lägeskontroller tills ni har fått startbesked och är redo att starta ert byggprojekt.

Vid utförandet av mätuppdragen krävs det att vi går in på aktuell fastighet och eventuellt även grannfastigheter för att nå alla byggnader som behöver mätas in. Innan vi beträder fastigheten ringer vi på dörren för att berätta vad vi ska göra. Om ingen är hemma, men vi har lämnat spår efter oss lägger vi en lapp i brevlådan.

Väderförhållanden så som kraftig snöfall eller minusgrader då det skapas tjäle i marken kan påverka möjligheten att utföra mätuppdrag. I vissa fall kan det då bli en fördröjning av uppdragen.

Redovisning av geografiska data sker i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000.

En utstakning innebär att en byggnad eller anläggning märks ut på marken. Utstakningen utförs så att byggnader och anläggningar hamnar rätt i plan och höjd i enlighet med gällande detaljplan och beviljat bygglov. I bygglovets startbesked ges information om en utstakning behöver göras. Länk till e-tjänst för beställning finns längst ner på sidan. Kostnad för utstakning beror på storlek och typ av byggnation, och debiteras enligt taxa. Avvakta med att beställa utstakning tills ni är redo att starta ert byggprojekt.

Grovutstakning innebär att byggnadens hörn sätts ut med stakkäppar. Noggrannheten är 50 mm per hörn. Grovutstakning är oftast en förberedelse för finutstakning och utförs innan schaktning och placering av VA. Inga höjder sätts ut.

Finutstakning innebär att byggnadens hörn sätts ut med profiler, spikar och snören. Till skillnad från grovutstakningen görs markeringar på profilstolparna var den färdiga golvhöjden eller sockelhöjden ska vara. Profilbrädor skruvas sedan fast på profilstolparna i denna höjd. På profilbrädorna markeras förlängningen av huslivet, och sedan spänns snören upp mellan dessa markeringar så att skärningspunkterna mellan snörena markerar var hushörnen ska vara. Noggrannheten är 5 mm per hörn.


Vi rekommenderar att sökanden beställer en grovutstakning av byggnaden innan vi utför finutstakning, för att på så sätt säkerställa byggnadens placering.

Sökanden ska tillhandahålla profilvirke. Sökanden ska också vara med vid utstakningen för att slå ner profilstolparna och montera prifilbrädor på rätt höjd om inte detta förberetts tidigare. Dimension på profilvirket rekommenderas till 2×4 tum för profilstolpar och till 1×3 tum för profilbrädor. Vi tillhandahåller samt sätter ut snören och spik.

Efter utstakningen erhåller beställaren ett utstakningsbevis. Byggherren eller ansvarig arbetsledare/representant är skyldig att kontrollera att måttangivelserna på byggnader och lägesmått stämmer överens med beviljat bygglov och enligt eventuell revidering.

Mer information om utstakning finns att läsa på Boverkets hemsida.

Om byggherren vill låta utföra sin utstakning i egen regi genom att anlita en fristående sakkunnig behöver en anmälan om detta, och eventuellt en ansökan om godkännande av mätningsteknisk färdighet göras.

Lägeskontroll innebär att en byggnad eller anläggning mäts in för att säkerställa att dess placering i plan och höjd stämmer överens med vad som angivits i bygglovet. I bygglovets startbesked ges information om en lägeskontroll behöver göras. Lägeskontrollen görs efter en tid i en byggprocess, normalt efter att grunden anlagts eller fasaden är uppsatt. Kostnad för lägeskontroll beror på storlek och typ av byggnation, och debiteras enligt taxa.

Efter lägeskontrollen erhåller beställaren ett lägeskontrollsintyg. Detta används vid begäran om slutbesked.

Mer information om lägeskontroll finns att läsa på Boverkets hemsida.

Om byggherren vill låta utföra sin lägeskontroll i egen regi genom att anlita en fristående sakkunnig behöver en anmälan om detta, och eventuellt en ansökan om godkännande av mätningsteknisk färdighet göras. Mer information finns att läsa nedan.

Ibland är det inte tydligt var en fastighetsgräns går. Gränsmärken kan ha blivit förstörda eller svåra att hitta. Det är dock viktigt för en fastighetsägare att veta var gränserna går då man t.ex. ska bygga, avverka eller sälja fastigheten.

Gränsutvisning innebär att eventuella gränsmärken letas upp så att fastighetsgränser kan stakas ut och synliggöras på marken. Gränsen markeras med till exempel en stakkäpp eller med sprayfärg. En förutsättning för att man ska kunna göra en gränsutvisning är att gränserna är fastställda och beräknade, vilket görs av Lantmäteriet. Nya, rättsligt bindande gränsmarkeringar görs inte vid en gränsutvisning, då krävs istället en lantmäteriförrättning. Mer information om gränsutvisning finns att läsa på Lantmäteriets hemsida. Länk finns längst ner på sidan.

Kommunen utför gränsutvisningar i fall där det ligger i kommunens intresse. Vi bedömer detta utifrån hur den aktuella gränsen ligger i förhållande till kommunens fastigheter. I övriga fall hänvisar vi till externa aktörer på den öppna marknaden.

Beställning eller förfrågan görs till karta@markaryd.se. Kostnad för gränsutvisning debiteras enligt taxa.

Kommunen utför inmätningar av byggnader, gator, ledningar, belysningsstolpar och annat som vi använder vid planering, projektering och byggnation. Informationen används också för att ajourhålla kommunens kartor.

I enlighet med plan- och bygglagen kan en byggherre ansöka om att få utföra utstakning och/eller lägeskontroll i egen regi. Den som ska utföra dessa måste genom en ansökan till Markaryds kommun visa att han/hon uppfyller mätningsteknisk färdighet i enlighet med Lantmäteriets rekommendationer. Länk till rekommendationerna finns längst ner på sidan.

När ansökan har blivit godkänd kan den fristående sakkunnige fortsättningsvis anmäla framtida uppdrag. Då ansvarar den fristående sakkunnige tillsammans med byggherren för att genomföra utstakningen och/eller lägeskontrollen, och att kommunen får tillgång till uppgifterna. Byggherren ansvarar för att byggnationen hamnar i rätt läge enligt bygglovet.

E-tjänster för ansökan om godkännande av mätningsteknisk färdighet, anmälan om fristående sakkunnig, samt för intyg om utstakning/lägeskontroll finns längst ner på sidan.

Fristående sakkunnig för utstakning

När anmälan om fristående sakkunnig för utstakning har skickats till kommunen ansvarar byggherren för utstakningen. När byggherren fått sin utstakning utförd ska ett utstakningsintyg samt en måttsatt utstakningsskiss i PDF-format och en koordinatfil i DXF-, DWG- eller PXY-format i SWEREF99 13 30 och RH 2000 lämnas in till miljö- och byggenheten. Utstakningsskissen ska innehålla mått på byggnaden, mått till gränser, utsatt höjd (profilhöjd och sockelhöjd) samt fastighetsbeteckning, den fristående sakkunniges namn och datum för utsättningen. Koordinatfilen ska innehålla koordinater på inmätta spik eller inmätt färdig grund.

Byggherren blir debiterad 20 % av den avgift som skulle utgått enligt kommunens taxa om arbetet utförts i kommunal regi.

Fristående sakkunnig för lägeskontroll

När anmälan om fristående sakkunnig för lägeskontroll har skickats till kommunen ansvarar byggherren för lägeskontrollen. När denna är utförd ska ett lägeskontrollsintyg i PDF-format och en koordinatfil i DXF-, DWG- eller PXY-format i SWEREF 99 13 30 och RH 2000 lämnas in till miljö- och byggenheten. Lägeskontrollsintyget ska innehålla fastighetsbeteckning och ärendenummer för bygglovet. Koordinatfilen ska innehålla koordinater på inmätt fasad samt färdig golvhöjd.

Byggherren blir debiterad 20 % av den avgift som skulle utgått enligt kommunens taxa om arbetet utförts i kommunal regi.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2023 15:28
Sidansvarig: Lina van der Putten