Bygga, bo och miljö

Mätning

Tekniska förvaltningen utför olika mätuppdrag i form av bland annat utstakning, lägeskontroll, gränsutvisning och inmätning av kommunala objekt. Verksamheten är finansierad av taxor i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Vid byggnation är det viktigt att byggnaderna hamnar på rätt läge i plan och höjd. Felaktig placering kan leda till skadeståndsanspråk från berörda grannar, och kostnader för att rätta till felen. I startbeskedet för bygglov eller anmälan ges information om utstakning och/eller lägeskontroll krävs.

Alla mätuppdrag kräver inte att beställaren är på plats. Vill beställaren ändå vara på plats går det bra att meddela detta i beställningen, eller kontakta oss via ärendet för att boka en tid.

Vid utförandet av mätuppdragen krävs det att vi går in på aktuell fastighet och eventuellt även grannfastigheter för att nå alla byggnader som behöver mätas in. Innan vi beträder fastigheten ringer vi på dörren för att berätta vad vi ska göra. Om ingen är hemma, men vi har lämnat spår efter oss lägger vi en lapp i brevlådan.

Redovisning av geografiska data sker i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000.

En utstakning innebär att en byggnad eller anläggning märks ut på marken. Utstakningen utförs så att byggnader och anläggningar hamnar rätt i plan och höjd i enlighet med gällande detaljplan och beviljat bygglov. I bygglovets startbesked ges information om en utstakning behöver göras. Länk till blankett för beställning finns längst ner på sidan. Kostnad för utstakning beror på storlek och typ av byggnation, och debiteras enligt taxa.

Grovutstakning innebär att byggnadens hörn sätts ut med stakkäppar. Noggrannheten är 50 mm per hörn. Grovutstakning är oftast en förberedelse för finutstakning och utförs innan schaktning och placering av VA. Inga höjder sätts ut.

Finutstakning innebär att byggnadens hörn sätts ut med profiler, spikar och snören. Till skillnad från grovutstakningen görs markeringar på profilstolparna var den färdiga golvhöjden eller sockelhöjden ska vara. Profilbrädor skruvas sedan fast på profilstolparna i denna höjd. På profilbrädorna markeras förlängningen av huslivet, och sedan spänns snören upp mellan dessa markeringar så att skärningspunkterna mellan snörena markerar var hushörnen ska vara. Noggrannheten är 5 mm per hörn.


Vi rekommenderar att sökanden beställer en grovutstakning av byggnaden innan vi utför finutstakning, för att på så sätt säkerställa byggnadens placering.

Sökanden ska tillhandahålla profilvirke. Sökanden ska också vara med vid utstakningen för att slå ner profilstolparna och montera prifilbrädor på rätt höjd om inte detta förberetts tidigare. Dimension på profilvirket rekommenderas till 2×4 tum för profilstolpar och till 1×3 tum för profilbrädor. Vi tillhandahåller samt sätter ut snören och spik.

Efter utstakningen erhåller beställaren ett utstakningsbevis. Byggherren eller ansvarig arbetsledare/representant är skyldig att kontrollera att måttangivelserna på byggnader och lägesmått stämmer överens med beviljat bygglov och enligt eventuell revidering.

Mer information om utstakning finns att läsa på Boverkets hemsida. Länk finns längst ner på sidan.

Lägeskontroll innebär att en byggnad eller anläggning mäts in för att säkerställa att dess placering i plan och höjd stämmer överens med vad som angivits i bygglovet. I bygglovets startbesked ges information om en lägeskontroll behöver göras. Lägeskontrollen görs efter en tid i en byggprocess, normalt efter att grunden anlagts eller fasaden är uppsatt. Länk till blankett för beställning finns längst ner på sidan. Kostnad för lägeskontroll beror på storlek och typ av byggnation, och debiteras enligt taxa.

Efter lägeskontrollen erhåller beställaren ett lägeskontrollsintyg. Detta används vid begäran om slutbesked.

Mer information om lägeskontroll finns att läsa på Boverkets hemsida. Länk finns längst ner på sidan.

Ibland är det inte tydligt var en fastighetsgräns går. Gränsmärken kan ha blivit förstörda eller svåra att hitta. Det är dock viktigt för en fastighetsägare att veta var gränserna går då man t.ex. ska bygga, avverka eller sälja fastigheten.

Gränsutvisning innebär att eventuella gränsmärken letas upp så att fastighetsgränser kan stakas ut och synliggöras på marken. Gränsen markeras med till exempel en stakkäpp eller med sprayfärg. En förutsättning för att man ska kunna göra en gränsutvisning är att gränserna är fastställda och beräknade, vilket görs av Lantmäteriet. Nya, rättsligt bindande gränsmarkeringar görs inte vid en gränsutvisning, då krävs istället en lantmäteriförrättning. Mer information om gränsutvisning finns att läsa på Lantmäteriets hemsida. Länk finns längst ner på sidan.

Kommunen utför gränsutvisningar i fall där det ligger i kommunens intresse. Vi bedömer detta utifrån hur den aktuella gränsen ligger i förhållande till kommunens fastigheter. I övriga fall hänvisar vi till externa aktörer på den öppna marknaden.

Beställning görs till karta@markaryd.se. Kostnad för gränsutvisning debiteras enligt taxa.

Kommunen utför inmätningar av byggnader, gator, ledningar, belysningsstolpar och annat som vi använder vid planering, projektering och byggnation. Informationen används också för att ajourhålla kommunens kartor.

I enlighet med PBL kan byggherren ansöka om att få utföra sin utstakning i egen regi. Den som ska utföra utstakningen måste genom en ansökan till Markaryds kommun visa att denne uppfyller mätningsteknisk färdighet i enlighet med Lantmäteriets definition.

När ansökan blivit godkänd tillhandahåller kommunen utsättningsdata som krävs för uppdraget. Den externa utsättaren blir debiterad 20 % av den avgift som skulle utgått enligt Kommunens taxa om arbetet utförts i kommunal regi.

När byggherren fått sin utstakning utförd ska en måttsatt utstakningsskiss i PDF-format och en koordinatfil i DXF, DWG, PXY eller ASCII- format i SWEREF 99 13 30 och RH 2000 lämnas in.

Utstakningsskissen ska innehålla mått på byggnaden och mått till gränser och utsatt höjd (profilhöjd och sockelhöjd) samt fastighetsbeteckning, utsättarens namn och datum för utsättningen. Koordinatfilen ska innehålla koordinater på inmätta spik eller inmätt färdig grund.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2021 12:57
Sidansvarig: Hanna Stigmar

Kontakt

Hanna Stigmar

GIS-ingenjör

hanna.stigmar@markaryd.se
043372082

Vedad Karupovic

Kart/Mätningsingenjör

vedad.karupovic@markaryd.se
043372134