GIS

© Markaryds kommun och Lantmäteriet

GIS är en förkortning för Geografiska Informationssystem,
vilka är datorbaserade system för att samla in, lagra, bearbeta, analysera och presentera information som på något sätt har en koppling till en plats. Förenklat kan man säga att GIS används som ett digitalt sätt att hantera kartor.

Genom att använda GIS-program är det möjligt att sambearbeta
information från olika källor, vilket gör att man kan analysera och presentera
samband som annars kan vara svåra att hitta. Till exempel är det möjligt att
visa olika former av statistik som symboler på en karta, hitta optimala
placeringar för byggnation, eller ta fram snabbaste/kortaste körväg mellan två
punkter.

I Markaryds kommun använder vi GIS i flera av våra verksamheter. Inom samhällsplanering, till exempel, används GIS för att analysera olika företeelser i samhället så att vi har bra underlagsmaterial för ställningstagande till framtida investeringar. För både detaljplaner och översiktsplaner tar vi fram plankartor för att visa planernas geografiska utbredning och innehåll.

GIS används också frekvent för att visa var vi har våra
tekniska installationer som VA-ledningar, gator och byggnader. Med hjälp av
GIS-programmen kan personalen på ett enkelt sätt se var våra installationer
finns och vilka typer av installationer vi har. Programmen kan även användas för att projektera nya gator och byggnader, eller för att vid vattenläckor på ett
snabbt sätt leta upp vilka fastigheter som är berörda.

I förvaltningarna utanför den tekniska används GIS ofta för att leta upp olika typer av information på kommunens kartor. GIS-programmen gör det möjligt att enkelt söka fram specifika fastigheter eller annat som kan vara relevant för kommunens handläggare. För skolskjutsplanering, till exempel, är det möjligt att både söka fram vilka elever som utifrån färdvägens egenskaper
har rätt till skolskjuts, och hur skolskjutsen kan planeras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2023 15:28
Sidansvarig: Lina van der Putten