Planeringsstrategi

Alla kommuner måste ha en aktuell översiktsplan enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Översiktsplanen syftar till att visa inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. I början av varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar, översiktsplanens aktualitet samt även redovisa hur översiktsplaneringen ska drivas vidare. Detta ska göras i en planeringsstrategi.

Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. I planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Planeringsstrategin ersätter inte översiktsplanen och innebär i sig ingen ändring av översiktsplanen.

I planeringsstrategin ska kommunen fokusera på de strategiska frågorna som leder till målen i kommunens vision och utvecklingen av den fysiska miljön. Kommunen kan visa hur planeringsförutsättningarna har ändrats och beskriva vilka prioriteringar och satsningar kommunen ska göra inom den översiktliga planeringen. Det kan exempelvis handla om att hålla planen aktuell genom att ändra den för ett delområde där planeringsbehoven är stora eller att göra tillägg för en tematisk fråga.

Planeringsstrategin är mer framåtsyftande och ska antas senast 24 månader efter ordinarie val, vilket innebär att kommunfullmäktige ska ha antagit kommunens första planeringsstrategi senast den 11 september 2024. Antar kommunen inte en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan senast 24 månader efter ordinarie val anses översiktsplanen vara inaktuell.

Markaryds översiktsplan antogs av kommunfullmäktige sommaren 2022. Planeringsstrategin har med hjälp av analys av nationella, regionala och kommunala mål, strategier, planer och program i förhållande till Markaryds översiktsplan kommit fram till att översiktsplanen kan antas vara aktuell.

Planeringsförutsättningar kan komma att ändras varav det är av stor vikt att kontinuerligt följa upp förändrade planeringsförutsättningar och dess påverkan på översiktsplaneringen. Inom de kommande åren planeras översyn och förändringar av nationella, regionala och lokala dokument. För att hålla översiktsplanen uppdaterad ska dessa förutsättningar på ett naturligt sätt vävas in i planeringsstrategin, som kommer att fungera som ett viktigt verktyg i det fortsatta översiktsplanearbetet.

Planeringsstrategin och arbetsprocessen ska kunna återanvändas och följas upp i kommande översiktsplanearbete och aktualiseringsprocess. En ny planeringsstrategin ska arbetas fram efter varje ordinarie val. Översiktsplanearbetet ska på så sätt ske kontinuerligt då översiktsplanen utvärderas tidigt under mandatperioden.

Förstora bilden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2023 06:31