Ekonomiskt bistånd

Har du hamnat i en ekonomisk kris och behöver hjälp med din eller din familjens ekonomi?

Alla som bor och vistas i kommunen har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. I bedömningen om en individ har rätt till bidrag eller inte vägs flera faktorer in. Grundläggande är att du först måste ha försökt lösa situationen på egen hand. Detta genom att till exempel undersöka möjligheten till ersättning/bidrag från andra myndigheter eller aktörer såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten eller genom a-kassa. Om du eller den du är gift/sambo med har inkomster eller tillgångar i form av sparade pengar, aktier/fonder, motorfordon eller liknande ska dessa avyttras för att användas till din/er försörjning i första hand. Du ska även söka alla jobb du har möjlighet att söka.

Om du inte har ett pågående ärende gällande ekonomiskt bistånd eller om du inte har sökt på över två månader behöver du kontakta socialsekreterare under ordinarie telefontid. Telefontiden är måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 08:30-09:30. Du ringer till kommunens Kontaktcenter på 0433-720 00 och ber om att få bli vidarekopplad till enheten för ekonomiskt bistånd.

Vid kontakt under övrig tid ombeds du att kontakta oss under telefontiden.

Det är ingen rättighet att behålla ekonomiskt bistånd om du en gång har fått det beviljat, utan det görs en ny bedömning vid varje ansökan vilken görs en gång i månaden. Vi arbetar efter arbetslinjen för att du ska bli självförsörjande och inte behöva ekonomiskt bistånd för att klara vardagen.

Vid första ansökan behöver du kontakta enheten för ekonomiskt bistånd under telefontiden. Du får då tala med en socialsekreterare som arbetar med att utreda och besluta om ekonomiskt bistånd. Vidare instruktioner om vad du behöver göra samt inkomma med får du under telefonsamtalet.

Är du sambo eller gift ska ni ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans som ett hushåll. Detta gäller även för makar under betänketiden vid inlämnad ansökan om skilsmässa.

Vårt mål är att du ska få ett beslut på din ansökan inom 10 arbetsdagar från att du har lämnat in alla handlingar.

Om du får ett arbete eller om din familjs inkomst skulle förändras måste du genast meddela dessa förändringar till din socialsekreterare, så att ditt ekonomiska bistånd kan ändras.
Om förändringar inte meddelas har socialsekreteraren rätt att göra en polisanmälan om bidragsbrott.

I Markaryds kommun är det Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen som har ansvaret för ekonomiskt bistånd.

E-tjänst är till för dig som redan har en upprättad kontakt med en socialsekreterare om ekonomiskt bistånd och har blivit ombedd att ansöka digitalt genom e-tjänst. Du behöver ha ett bank-id för att kunna logga in. Saknar du detta var god och kontakta din bank för att skaffa ett bank-id.

Från det att du ansöker om ekonomiskt bistånd genom e-tjänsten ska alla handlingar laddas upp digitalt tillsammans med ansökan. Detta innebär att kompletterande handlingar till ansökan inte längre ska lämnas in i fysiskt pappersformat till kommunstyrelsen, utan lämnas in digitalt i form av bilder eller andra filformat genom e-tjänsten.

Tänk på att du som är gift eller sambo alltid behöver ansöka tillsammans med din partner. Båda parter behöver logga in och signera ansökan genom era bank-id för att ansökan ska bli fullständig och skickas iväg.

Har du haft ett uppehåll på två månader eller längre från det att du ansökte om ekonomiskt bistånd senast, behöver du återigen kontakta socialsekreterare under ordinarietelefontid. Detta då du avaktualiseras ifrån att lämna in en ansöka genom e-tjänsten efter att du inte har varit avhörd på två månader, samt att ansvarig socialsekreterare behöver uppdatering kring ditt ärende och din situation.

Om du inte får pengar till allt eller delar av det du ansökt om finns möjlighet att överklaga beslutet. En överklagan ska vara skriftlig och du lämnar den till Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen inom tre veckor efter att du erhållit ett beslut om avslag.

I överklagan tar du upp varför du tycker beslutet är fel och hur du tycker beslutet ska ändras. Efter inkommen överklagan ser socialsekreterare först över den och gör en bedömning om beslutet ska ändras. Bedömer socialsekreterare att beslutet inte ska ändras skickas överklagan vidare till Förvaltningsrätten.

All personal som arbetar med ekonomiskt bistånd har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. I vissa fall häver annan lagstiftning socialförvaltningens sekretess.

Socialtjänsten registrerar uppgifter om dig och dina personliga förhållanden där hantering av dina personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Under hela den tiden som vi behandlar personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns kring dataskydd. När ärendet/insatsen avslutas bevaras eller gallras dina personuppgifter enligt lag och beslutad gallringsplan. Dina uppgifter kan komma att delas med annan myndighet eller annan tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Markaryds kommun kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Kommunstyrelseförvaltningen i Markaryds kommun är personuppgiftsansvarig för verksamheten. Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss ska du vända dig till: ks@markaryd.se

GDPR ger dig rätt att få information om behandling av personuppgifter som samlats in från någon annan källa än från dig. Du har även rätt att en gång per år skriftligen få information om vilka uppgifter om dig som har behandlats.

Vill du detta så ska du lämna en skriftlig begäran till: Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen, Socialt arbete, Box 74, 285 22 Markaryd.

Om du anser att dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med GDPR har du rätt att begära att de uppgifterna ändras.

Uppgifterna i systemet gallras enligt bestämmelserna i 12:2 Socialtjänstlagen.

Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter på vår webbplats: www.markaryd.se/gdpr Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2023 13:28
Sidansvarig: Lina van der Putten