Föreningar och föreningsbidrag

Foto: Pixabay

Föreningar och organisationer är mycket viktiga aktörer för att skapa ett gott samhälle med god välfärd som ger individer meningsfullhet och sammanhang. Ett väl utvecklat civilsamhälle med föreningar och organisationer som verkar för allas bästa bidrar i hög grad till att höja livskvaliteten för många individer.

Socialnämnden stödjer föreningar och organisationers arbete genom att dela ut bidrag till föreningsverksamhet. Föreningsbidraget ska ge förutsättningar för frivilligt socialt arbete som kompletterar insatserna inom socialnämndens ansvarsområde eller på annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde.

Under rubriken föreningar finns länkar till de föreningar som ansökte om föreningsbidrag 2018. Där kan du hitta inforamtion om planerade aktiviteter, kontaktuppgifter med mera.

I kommunen finns ett föreningsregister och där kan du kan söka på föreningsnamn, verksamhet eller geografiskt område.

Generella förutsättningar för bidrag

 • vara en ideell förening - ha lokal anknytning eller vända sig till invånarna i Markaryds kommun
 • ha en vald styrelse och antagna stadgar
 • ha årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse godkänns
 • ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel

Bidrag utgår ej

 • till förening som för motsvarande ändamål erhållit bidrag av skattemedel från annan kommunal nämnd eller motsvarande

Övrigt

 • eventuella skulder till kommunen bör regleras innan beviljade bidrag utbetalas
 • bidrag som beviljats på felaktiga ansökningsuppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet
 • för sent inkommen ansökan behandlas ej

Socialnämndens beslut om föreningsbidrag grundar sig på att de allmänna förutsättningarna för föreningsbidrag är uppfyllda. Nystartade föreningar har möjlighet att ansöka om uppstartsbidrag trots att allmänna förutsättningar för att erhålla bidrag inte är uppfyllda.

Ansökan ska vara komplett och undertecknad av ordförande eller av styrelsen utsedd firmatecknare. Följande ska bifogas till ansökan:

 • Ansökan om föreningsbidrag
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse – som innehåller en redovisning av hur eventuellt tidigare bidrag använts och vilket resultat som uppnåtts.
 • Balans- och resultaträkning
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan - beskrivning av föreningens planerade arbete/aktiviteter kommande år.
 • Vid ansökan om lokalhyresbidrag ska handling som styrker lokalkostnad bifogas.
 • Vid ansökan om integrationsbidrag ska beskrivning av arbetet bifogas.

Ansökan ska vara socialförvaltningen tillhanda senast 30 april. För sent inkommen ansökan behandlas ej.

Beviljat föreningsbidrag sätts in på angivet bankgiro alternativt plusgiro senast juli månads utgång. Har föreningen endast bankkonto ska uppgifter om kontoägare bifogas ansökan om föreningsbidrag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2019
Sidansvarig: Eva-Lena Sjöstedt

Kontakt

Johan Rutgersmark

Socialchef

johan.rutgersmark@markaryd.se
0433-72033