Föreningar och föreningsbidrag

Foto: Pixabay

Föreningar och organisationer är mycket viktiga aktörer för att skapa ett gott samhälle med god välfärd som ger individer meningsfullhet och sammanhang. Ett väl utvecklat civilsamhälle med föreningar och organisationer som verkar för allas bästa bidrar i hög grad till att höja livskvaliteten för många individer.

Socialnämnden stödjer föreningar och organisationers arbete genom att dela ut bidrag till föreningsverksamhet. Föreningsbidraget ska ge förutsättningar för frivilligt socialt arbete som kompletterar insatserna inom socialnämndens ansvarsområde eller på annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde.

Under rubriken föreningar finns länkar till de föreningar som tidigare ansökt om föreningsbidrag. Där kan du hitta information om planerade aktiviteter, kontaktuppgifter med mera.

I kommunen finns ett föreningsregister och där kan du kan söka på föreningsnamn, verksamhet eller geografiskt område.

Generella förutsättningar för bidrag

 • vara en ideell förening - ha lokal anknytning eller vända sig till invånarna i Markaryds kommun
 • vara uppbyggd enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demoktratin som samhällssystem
 • ha lokal anknytning eller vända sig till invånarna i Markaryds kommun
 • ha en vald styrelse och antagna stadgar
 • ha årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse godkänns
 • ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel

Bidrag utgår ej

 • till förening som för motsvarande ändamål erhållit bidrag av skattemedel från annan kommunal nämnd eller motsvarande

Övrigt

 • eventuella skulder till kommunen bör regleras innan beviljade bidrag utbetalas
 • bidrag som beviljats på felaktiga ansökningsuppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet
 • för sent inkommen ansökan behandlas ej

Socialnämndens beslut om föreningsbidrag grundar sig på att de allmänna förutsättningarna för föreningsbidrag är uppfyllda.

Nystartade föreningar har möjlighet att ansöka om uppstartsbidrag trots att allmänna förutsättningar för att erhålla bidrag inte är uppfyllda.

Ansökan ska vara komplett och undertecknad av ordförande eller av styrelsen utsedd firmatecknare. Följande ska bifogas till ansökan:

 • Ansökan om föreningsbidrag
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse- en beskrivning av verksamhetens föregående år som innerhåller en redovisning av hur eventuellt tidigare bidrag har använts och vilket resultat som har uppnåtts.
 • Balans- och resultaträkning
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan - beskrivning av föreningens planerade arbete/aktiviteter kommande år.
 • Vid ansökan om lokalhyresbidrag ska handling som styrker lokalkostnad bifogas.
 • Till ansökan ska aktuell bilaga bifogas.

Ansökan ska vara socialförvaltningen tillhanda senast 30 april. För sent inkommen ansökan behandlas ej. Ansökan om bidrag till kvalitetshöjande insatser samt integrationsbidrag kan göras löpande under året.

Beviljade föreningsbidrag till pensionärs- och handikappföreningar samt sociala organisationer sätts in på angivet bankgiro alternativt plusgiro senast juli månads utgång. Har föreningen endast bankkonto ska uppgifter om kontoägare bifogas ansökan om föreningsbidrag.

Övriga bidrag betalas ut efter att beslut har fattats av socialnämnden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2022 07:56
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

Johan Rutgersmark

Socialchef

johan.rutgersmark@markaryd.se
043372033