Föreningar och föreningsbidrag

Foto: Pixabay

Föreningar och organisationer är mycket viktiga aktörer för att skapa ett gott samhälle med god välfärd som ger individer meningsfullhet och sammanhang. Ett väl utvecklat civilsamhälle med föreningar och organisationer som verkar för allas bästa bidrar i hög grad till att höja livskvaliteten för många individer.

Socialnämnden stödjer föreningar och organisationers arbete genom att dela ut bidrag till föreningsverksamhet. Föreningsbidraget ska ge förutsättningar för frivilligt socialt arbete som kompletterar insatserna inom socialnämndens ansvarsområde eller på annat sätt bedöms vara till nytta inom nämndens verksamhetsområde.

Under rubriken föreningar finns länkar till de föreningar som tidigare ansökt om föreningsbidrag. Där kan du hitta information om planerade aktiviteter, kontaktuppgifter med mera.

I kommunen finns ett föreningsregister och där kan du kan söka på föreningsnamn, verksamhet eller geografiskt område.

Generella förutsättningar för bidrag

 • vara en ideell förening.
 • vara uppbyggd enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.
 • varar aktiv och bedriva verksamhet som är till nytta för invånarna i Markaryds kommun.
 • verka i enlighet med Markaryds kommuns värdegrund.
 • ha en vald styrelse och antagna stadgar.
 • ha årsmöte där verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse godkänns.
 • ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel.

Bidrag utgår ej

 • till förening som för motsvarande ändamål erhållit bidrag av skattemedel från annan kommunal nämnd eller motsvarande

Övrigt

 • Ordinarie ansökningsperiod är tom 30 april, anvisade medel fördelas efter det, vid senare inkommen ansökan kan medlen vara förbrukade. Ansökan om bidrag till kvalitets höjande insatser samt integrationsbidrag kan göras löpande under året men medel.
 • eventuella skulder till kommunen bör regleras innan beviljade bidrag utbetalas
 • bidrag som beviljats på felaktiga ansökningsuppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet

Socialnämndens beslut om föreningsbidrag grundar sig på att de allmänna förutsättningarna för föreningsbidrag är uppfyllda.

Nystartade föreningar har möjlighet att ansöka om uppstartsbidrag trots att allmänna förutsättningar för att erhålla bidrag inte är uppfyllda.

Ansökan kan göras digitalt eller i pappersform.

Ansökan ska vara komplett och undertecknad av ordförande eller av styrelsen utsedd firmatecknare.
Följande ska bifogas till ansökan:

 • Ansökan om föreningsbidrag
 • Årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse – en beskrivning av verksamheten under föregående år som innehåller en redovisning av hur eventuellt tidigare bidrag använts och vilket resultat som uppnåtts.
 • Balans- och resultaträkning
 • Revisionsberättelse
 • Verksamhetsplan - beskrivning av föreningens planerade arbete/aktiviteter kommande år.
 • Redovisa hur bidraget från Markaryds kommun kommer att användas.
 • Om föreningen tidigare mottagit bidrag ska det tydligt redogöras vad bidraget har använts till.
 • Vid ansökan om lokalhyresbidrag ska handling som styrker lokalkostnad bifogas.
 • Vid ansökan om föreningsbidrag till halkskydd ska ansökan kompletteras med ett medgivande att använda medel och/eller felaktigt medel kommer att debiteras. Återredovisning av föreningsbidrag till halkskydd ska göras senast den 31:e december året som ansökan avser.
 • Vid ansökan om bidrag till kvalitetshöjande insatser ska ansökan kompletteras med en beskrivning av aktiviteten, målgrupp och förväntat antal deltagare i aktiviteten samt ett ansökningsbelopp.
 • Vid ansökan om bidrag till sociala organisationer ska ansökan kompletteras med hur bidraget kommer att användas under året, målgrupp samt ett ansökningsbelopp.
 • Vid ansökan om integrationsbidrag ska ansökan kompletteras med en beskrivning av aktiviteten, målgrupp, förväntat antal deltagande och ett ansökningsbelopp.


 • Bidrag betalas ut efter att beslut fattats av socialnämnden.
 • All bidragsgivning sker inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel för gällande budgetår. Socialnämnden beslutar om fördelning av föreningsbidrag inom ramen
  för de medel som har fastställts i budgeten.
 • Socialnämnden har föreningsbidrag enligt dessa riktlinjer att fördela, inga ytterligare medel inom området finns att söka.
 • Bidraget är inte permanente utan behövs sökas på nytt varje år.
 • Bidraget betalas ut till angivet post/bankgiro eller bankkonto.
 • Om föreningar har förfallna räkningar till kommunen kan dessa dras från beviljat bidrag innan utbetalning
Föreningar kan bli skyldiga att betala tillbaka bidrag och bli avstängda från att söka bidrag på nytt om:
 • föreningen inte använt bidraget enligt ansökan
 • riktlinjerna inte följs
 • felaktiga uppgifter uppges
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2024 10:02
Sidansvarig: Malin Vendel