Senior och äldre

Foto: Pixabay

För att du på äldre dar ska ha möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt finns kommunens äldreomsorg.

Kommunens äldreomsorg hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov, så att du kan leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Vi erbjuder både stöd och hjälp för att du ska klara din vardag och sociala aktiviteter.

Ansökan och behovsbedömning

Du som vill ansöka om hjälp vänder dig till kommunens biståndshandläggare. Utifrån din ansökan gör handläggaren en utredning av dina behov. I utredningen görs ibland ett hembesök. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut med posten. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga.

Utifrån din ansökan gör handläggaren en utredning av dina behov. I utredningen görs ibland ett hembesök. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare, arbetsterapeut eller liknande. Uppgifterna sammanfattas i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas individuellt.

När utredningen är klar och bedömmningen är gjord fattas ett formellt beslut. Ett skriftligt beslut skickas hem till dig.

Du har även möjighet att ansökan om hjälp inom vård och omsorg via ansökningsblankett. Din ansökan innebär då att ett ärende aktualiseras i Markaryds kommun. Ansvarig handläggare kommer att ta telefonkontakt med dig och/eller din anhörig för att erbjuda ett hembesök för vidare dialog kring ansökan samt ge information gällande aktuella insatser, utförare, avgifter med mera.

Ansökningsblanketten hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du missnöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, den ändring du vill ha samt varför du vill ha ditt beslut ändrat. Handläggaren kan hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Din överklagan skickas till socialförvaltningen som gör en ny bedömning och eventuellt en omprövning av beslutet. Om beslutet står fast skickas överklagan till Förvaltningsrätten. Din överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från det att du tagit del av belsutet.

Handläggare skickar beslutet och utredningen till den utförare som är ansvarig för att din beviljade hjälp utförs. Du blir kontaktad och tillsammans planerar ni hur din hjälp bäst ska utföras. Detta skrivs ner i en genomförandeplan. Planen är viktig för att ansvarig personal ska kunna ge dig det stöd du behöver. Din genomförandeplan följs upp regelbundet med dig.

Socialförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Läs mer om avgifter i omsorgen.

Har du synpunkter eller är missnöjd med vår verksamhet vill vi att du kontaktar oss. I nedanstående länk kan du läsa mer om hur du kan lämna synpunkter och klagomål.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2023 15:34
Sidansvarig: Amanda Regebro Hult