Stöd i hemmet

Bild

Foto: Pixabay

Av lag framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd.

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker dennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Denna ansökan vänder sig till dig som är i behov av, och vill ansöka om vård- och omsorgsinsatser i Markaryds kommun. Sådana insatser avser hjälp i hemmet alternativt möjlighet till vistelse på korttidsplats, växelvård samt för permanent plats på vård- eller demensboende.

Ansökan om bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen

Du som vill ansöka om hjälp vänder dig till kommunens handläggare inom SoL/LSS. Utifrån din ansökan gör handläggaren en utredning av dina behov

Om du inte kan ta dig till närmaste vårdcentral på grund av sjukdom eller funtionsnedsättning kan du ha rätt till hemsjukvård. Då kontaktar du hemsjukvården och legitimerad sjukvårdspersonal bestämmer sedan en träff med dig för att bedöma om du har rätt till hemsjukvård eller inte. Uppdraget regleras utifrån Hälso- och sjukvårdslagen.

Du har möjlighet att göra en digital ansökan via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du vid ansökan är bosatt i annan kommun: Enligt 2 kap 8 § Socialtjänstlagen framkommer att en person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen om han eller hon

1.till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, eller

2.på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas. Lag (2011:328).

Enligt 2 kap 9 § Socialtjänstlagen ska en ansökan enligt 8 § behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen.

Socialförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Hur stor avgiften är beror på din inkomst och hur mycket hjälp du får. Här kan du läsa mer om avgifter i omsorgen.

Har du synpunkter eller är missnöjd med vår verksamhet vill vi att du kontaktar oss. I nedanstående länk kan du läsa mer om hur du kan lämna synpunkter och klagomål.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2023 11:24
Sidansvarig: Malin Vendel