Funktionsnedsättning

Foto: Pixabay

Målet för vår omsorg om personer med funktionsnedsättning (OF) är att du med en funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på lika villkor som andra.

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det finns en rad olika saker som du kan få hjälp med utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller socialtjänstlagen, SoL. Det kan vara allt från praktiska insatser i hemmet, till hjälp och stöd för att komma ut i samhället.

Ansökan och behovsbedömning

Du som vill ansöka om hjälp vänder dig till kommunens handläggare. Utifrån din ansökan gör handläggaren en utredning av dina behov. I utredningen görs ibland ett hembesök. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut med posten. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga.

Ansökningsblankett LSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utifrån din ansökan gör handläggaren en utredning av dina behov. I utredningen görs ibland ett hembesök. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare, arbetsterapeut eller liknande. Uppgifterna sammanfattas i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas individuellt.

När utredningen är klar och bedömmningen är gjord fattas ett formellt beslut. Ett skriftligt beslut skickas hem till dig.

Är du missnöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, den ändring du vill ha samt varför du vil ha ditt beslut ändrat. Handläggaren kan hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Din överklagan skickas till socialförvaltningen som gör en ny bedömning och eventuellt en omprövning av beslutet. Om beslutet står fast skickas överklagan till förvaltningsrätten. Din överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från det att du tagit del av belsutet.

Handläggare skickar beslutet och utredningen till den utförare som blir ansvarig för att din beviljade hjälp utförs. Du blir kontaktad och tillsammans planerar ni hur din hjälp bäst ska genomföras, detta skrivs ner i en genomförandeplan. Planen är viktig för att ansvarig personal ska kunna ge dig det stöd du behöver. Din genomförandeplan följs upp regelbundet med dig.

Huvudprincipen är att alla insatser enligt LSS är avgiftsfria och att den enskilde bara betalar för sina egna personliga utgifter i samband med insatsen. Det kan vara egna kostnader för mat, fritidsaktiviteter, resor och utflyckter. Avgifterna skall vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnad. Kommunen skall även se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov enligt LSS § 19. Du kan läsa mer i taxor och avgifter.

Insatser inom socialpsykiatrin, som boendestöd, kontaktperson och dagverksamhet, är avgiftsfri för den enskilde. De personliga kostnader för mat, resor och aktiviteter betalar den enskilde själv. Läs mer i avgifter i omsorgen.

Har du synpunkter eller är missnöjd med vår verksamhet vill vi att du kontaktar oss. I nedanstående länk kan du läsa mer om hur du kan lämna synpunkter och klagomål.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 mars 2023 15:21
Sidansvarig: Malin Vendel