Alla typer av strålning från radioaktiva ämnen medför risk för skador på människor och andra levande organismer, även vid låga doser.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till miljo@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Nästan all mark innehåller radon som kan ge upphov till förhöjda halter inomhus. Andra källor är dricksvatten och vissa byggnadsmaterial. Vilka åtgärder som är lämpliga för att sänka radonhalten inomhus beror på varifrån radonet kommer och på hur hög halt det är frågan om. Eftersom förhöjda radonhalter inomhus är en olägenhet för människors hälsa bör man kontrollera halterna i inomhusmiljöer där folk vistas ofta, till exempel bostäder och lokaler där allmänheten har tillträde till.

Radonsituationen i Markaryds kommun

Högriskområden saknas i princip helt inom kommunen. Endast ett litet område har påträffats i kommunens västra del, beläget ute i ett skogsområde.

Områden med lokala förekomster av högradonmark har påträffats där det är lokalt förhöjd radiumhalt eller gammastrålning i berggrunden och moränen. Ena området ligger på östra sidan av Lagans dalgång mellan norra delen av Strömsnäsbruk och centrala delarna av Traryd. Dessutom berörs även ett mindre område väster om Fagerdala.

Större delen av kommunen klassats som normalriskområde. 

Flerfamiljshus

Bor du i ett flerfamiljshus och har frågor om radon ska du i första hand prata med fastighetsägaren. Det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på om det finns problem med radon i huset och vid behov också se till att radonhalterna sänks. Fastighetsägaren är skyldig att känna till hur radonsituationen är i huset.

Miljö- och byggenheten övervakar att ägare till flerfamiljehus har kontroll över radonsituationen i sitt hus och att åtgärder vidtas om radonhalterna ligger över referensvärdet.

Villa eller radhus

Om du äger din egen villa eller radhus har du själv ansvaret för att mäta och vidta åtgärder för att få ner radonhalterna.

Radon i dricksvatten

Gränsvärdet för radonhalten i dricksvatten är 100 Bq/l för tjänligt resultat vid allmänna vattenverk och enskilda brunnar. Grävda brunnar har genomgående låga radonhalter. Högre halter är det risk för när brunnen har borrats i en relativt radiumrik berggrund eller att källvatten rinner fram genom sprickor i sådan mark.

Risk för höga radonhalter i grundvattnet kan möjligen finnas inom eller nära de områden där det förekommer lokala förekomster av högradonmark. 

Mätning av radon

Mät radon genom långtidsmätningar minst två månader men gärna tre månader under mätperioden som löper från den 1 oktober till den 30 april.

En korttidsmätning kan göras i rådgivande syfte, till exempel efter en åtgärd samt vid köp eller försäljning av bostad. En sådan mätning tar mellan två och cirka 10 dygn. Korttidsmätning bör endast användas när tiden inte räcker till en långtidsmätning.

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

Kostnader för mätningar står fastighetsägaren normalt för, dock finns undantag vilket benämns under punkt 4 i Markaryds kommuns radonplan.

Radonbidrag

Småhusägare som är i behov av radonsanering kan söka ett radonbidrag hos Boverket. För att läsa mer om bidraget som komma till ansökan kan du använda länken till Boverket längst ner på sidan.

Har du några frågor om radon kan du kontakta miljö- och byggenheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023 10:58
Sidansvarig: Lina van der Putten