Ditt ansvar som hyresvärd

Som hyresvärd betraktas du som verksamhetsutövare och omfattas därmed av miljöbalkens krav på egenkontroll.

Det innebär att du som fastighetsägare systematisk ska styra och följa upp din verksamhet så att du förhindrar att det uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön i möjligaste mån.

Som fastighetsägare är det främsta syftet med din egenkontroll att förhindra att dina hyresgäster och andra människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för sin hälsa. Ytterligare ett syfte är att förhindra att miljön tar skada, till exempel av de produkter och kemikalier som du använder i verksamheten.

Det är viktigt att du anpassar egenkontrollen utifrån omfattningen på din verksamhet och vilka risker den innebär. Verksamheter med stora risker behöver en mer omfattande egenkontroll.

I första hand är egenkontrollen ett hjälpmedel för dig som företagare att ha kontroll på att allt fungerar i din verksamhet så att du får bättre möjligheter att identifiera behov av åtgärder innan det uppstår stora problem. Vid ett tillsynsbesök är den en stor hjälp för både dig och oss som tillsynsmyndighet. Vi kan se att du har kartlagt och hanterar riskerna i din verksamhet och du kan samtidigt visa hur och vad du gör.

När det gäller inomhusmiljöer är de vanligaste orsakerna till ohälsa fukt- och mögelskador samt bristfällig ventilation. Som fastighetsägare som ansvarar du för att identifiera de områden som kan innebära en risk för människors hälsa och miljön i dina fastigheter. Du kan läsa mer om OVK, och vad som krävs av dig som byggnadsägare nedan:

Här följer några exempel på områden som det är lämpligt att du har kontroll på och om det behövs en plan för åtgärder:

  • avfallshantering
  • buller
  • fukt och mögel
  • inomhustemperatur
  • radon
  • vattentemperatur
  • ventilation.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:03