Vatten- och avloppsplan

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) är ett styrdokument som beskriver hur dricksvattenförsörjning och omhändertagande av spill- och dagvatten ska ordnas i hela kommunen, både för den allmänna VA-anläggningen men även för det enskilda.

Målsättningen med VA-planen är att nå en hållbar och välfungerande VA-försörjning i hela kommunen.

Planen visar också i vilka områden som kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut och vilka områden som även i fortsättningen kommer att ha enskild VA-försörjning.

VA-planen består av tre delar

  1. VA-översikt
  2. VA-policy
  3. VA-handlingsplan med förslag på VA-utbyggnad

VA- översikten är en sammanställning av information om hur kommunens VA-system ser ut och fungerar samt hur vattenkvaliteten i kommunens ytliga vattenförekomster och grundvatten ser ut idag.

VA-översikt , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning av VA-översikt , 313 kB, öppnas i nytt fönster.

Möjliga LAV6 §-områden , 191 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordlista , 183 kB, öppnas i nytt fönster.

VA-policyn fastställs av kommunfullmäktige. För att VA-policyn ska vara ett användbart underlag för kommunens arbete med VA-försörjningen och översiktlig planering behöver den hållas aktuell. En översyn av policyn ska ske varje mandatperiod.

Markaryds kommun har goda förutsättningar att växa hållbart och förnya och utveckla VA-försörjningen i kommunen i takt med samhällsutvecklingen. I Kommunens ”Översiktsplan 2030”, som antogs i juni 2022 har flera ställningstaganden angående VA-försörjningen i samhällsutvecklingen redan fastställts. VA-policyn kompletterar och förstärker flera av dessa ställningstaganden.

VA-policy , 372 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordlista , 183 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplanen är ett planeringsverktyg med beskrivande åtgärder som ska genomföras på kort och lång sikt för att möta de identifierade utmaningarna från översikten. Åtgärderna är prioriterade efter politikens viljeinriktning och ambitionsnivå som beslutas i VA-policyn. Handlingsplanen ska beskriva utmaningen/kravet samt vilken åtgärd som kan vidtas. Om möjligt ska åtgärden kostnadsberäknas och prioriteras i en tidsplan för att kunna vara ett verktyg vid beslutsfattande av kommande investerings- och underhållsprojekt. Dessutom används handlingsplanen som underlag för att bedöma och beräkna VA-taxans utveckling kommande år.

VA-handlingsplan , 349 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordlista , 183 kB, öppnas i nytt fönster.

Varför behövs en VA-plan?

Ökade miljökrav, åldrad infrastruktur, förväntad samhällsutveckling, klimatförändringar, översvämningsrisk och försämrad hotbild över Sverige innebär ökade krav på vår VA-verksamhet. Vi står inför stora investeringar för att nå en trygg och hållbar VA-försörjning.

Målsättningen med VA-planen är att nå en trygg, hållbar och välfungerande VA-försörjning i hela kommunen samt en god vattenstatus.

En strategisk och långsiktig VA-planering är då ett viktigt verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som vi står inför.

VA-planen har tagits fram med utgångspunkt i den lagstiftning som styr kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2024 11:40