Budget och årsredovisning

Här presenteras Markaryd kommuns årsredovisning som innehåller en översikt över kommunens ekonomiska ställning och verksamhet. En närmare redogörelse för budgetutfallet och verksamheten i respektive nämnd ges i de bakomliggande verksamhetsberättelserna för respektive nämnd. En mer översiktlig redovisning ges i publikationen "Året som gått".

Förutom dessa båda publikationer redovisas kommunens budget för innevarande år.

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna används till.

Kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommande år i juni, vilket innebär att varje nämnd tilldelas en summa pengar för sin verksamhet. Underlag är den strategiska utvecklingsplanen. I den finns kommunövergripande mål och fokusområden som ska visa de viktigaste och prioriterade utvecklingsområdena för kommunen.


Kommunens årsredovisning visar verksamhetens utfall i förhållande till budget och andra mål, dess finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisningen upprättas av ekonomienheten. Senast i april månad efter redovisningsårets slut ska den lämnas till kommunfullmäktige.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Markaryds kommuns delårsrapport omfattar perioden januari-augusti.

Rapporten innehåller en avstämning av den ekonomiska utvecklingen för perioden samt en helårsprognos.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024 10:08
Sidansvarig: Lina van der Putten