Revisorerna

Revisorerna har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja hela den kommunala verksamheten.

Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt ansvariga inför kommunfullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna genom den representativa demokratin. Till sin hjälp har de förtroendevalda revisorerna revisionsfirman KPMG.

Kommunallagen säger att revisorerna årligen ska granska den kommunala verksamheten enligt god revisionssed.

Revisorerna ska pröva:

 • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
 • om räkenskaperna är rättvisande
 • om den kontroll som görs av nämnderna är tillräcklig.

Hantering av personuppgifter

För att kunna fullgöra Markaryds kommuns ansvarsområden behöver kommunen hantera personuppgifter. Revisorerna är en personuppgiftsansvarig inom Markaryds kommun. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att ansvara för att behandlingen av personuppgifterna är laglig, säker och korrekt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på Dataskyddsförordningen (GDPR) - Markaryd Länk till annan webbplats..

R‌evisorer i Markaryds kommun

Revisorer

Lars Uno Hermansson, KD

Lars Blänning, M vice ordförande

Yngve Sunesson, C

Berit Nilsson, S ordförande

Eva Isaksson, S

Jan Sögaard, S

Granskningar 2022

 • Granskning av bokslut 2021
 • Granskning av delårsbokslut 2022
 • Granskning av kommunens hantering och rutiner kring orosanmälningar
 • Granskning av ledningsfunktionen i grundskolan
 • Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete med inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö

Granskningar 2023

 • Granskning av bokslut 2022
 • Granskning av delårsbokslut 2023
 • Uppföljning av granskning från 2017 - Granskning av gator och ledningar samt säkerställan av dricksvattenproduktion
 • Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan
 • Granskning av nattbemanning inom särskilt boende
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2024 13:29
Sidansvarig: Lina van der Putten