Revisorerna

Revisorerna har kommunfullmäktiges uppdrag att granska och främja hela den kommunala verksamheten.

Kommunens förtroendevalda revisorer är direkt ansvariga inför kommunfullmäktige och därmed indirekt inför medborgarna genom den representativa demokratin. Till sin hjälp har de förtroendevalda revisorerna revisionsfirman KPMG.

Kommunallagen säger att revisorerna årligen ska granska den kommunala verksamheten enligt god revisionssed.

Revisorerna ska pröva:

 • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
 • om räkenskaperna är rättvisande
 • om den kontroll som görs av nämnderna är tillräcklig.
R‌evisorer i Markaryds kommun

Revisorer

Lars Uno Hermansson, KD

Lii Alex, M vice ordförande

Yngve Sunesson, C

Berit Nilsson, S ordförande

Eva Isaksson, S

Jan Sögaard, S

Granskningar 2020

 • Granskning av bokslut 2019
 • Granskning av delårsbokslut 2020
 • Granskning av skolnärvaro och studiero
 • Kommunens digitaliseringsarbete
 • Granskning av orosanmälningar

Granskningar 2021

 • Granskning av bokslut 2020
 • Granskning av delårsbokslut 2021
 • Granskning av ekonomifunktionen
 • Granskning av rektorsrollen i grundskolan
 • Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2023 11:28
Sidansvarig: Lina van der Putten