Rådgivande grupper

I kommunen finns även ett antal rådgivande grupper som ger kommunen råd i olika frågor. Grupperna är fast sammansatta - och det finns regler för hur medlemmarna i grupperna utses.

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och Markaryds kommun. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Syftet med rådet för funktionshinderfrågor är, att ge inflytande i frågor som gäller funktionshindrade, att kunna initiera nya handikappfrågor i kommunens nämnder, att vara remissorgan i de frågor som berör de funktionshindrade och som kommunen beslutar inhämta rådets synpunkter om, att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Rådet för funktionshinderfrågor består av sammanlagt nio ledamöter. Ledamöterna utgörs av representanter från från kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings- och kulturnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden och representanter från handikapporganisationerna. Med handikapporganisationer menas i det här sammanhanget statsbidragsberättigade handikappförbund.

Rådets ordförande är Bengt Germundsson (KD)

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar,
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för
pensionärsorganisationema och Markaryds kommun och har inte några beslutsbefogenheter. Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Syftet med kommunala pensionärsrådet är att ge inflytandet i frågor som gäller äldreområdet, att kunna initiera nya äldrefrågor i kommunens nämnder, att vara remissorgan i de frågor som berör äldreområdet och som kommunen beslutar inhämta rådets synpunkter om, samt att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Ungdomsinskottet är ett forum för ungdomars delaktighet och inflytande i Markaryds kommun.

Inskottet består av två ungdomar från vardera Strömsnässkolan, Markaryds skola och KCM kallade ambassadörer, samt två politiker från utbildnings- och kulturnämnden.

Föräldrarådets uppgifter är dels att kanalisera föräldrarnas uppfattningar och ge föräldrarna inflytande i skolans verksamhet, dels att medverka till att öka föräldraengagemanget. Detta kan t ex ske i form av nolltolerans mot mobbning, rökfri ungdom, barn/elevers hälsa och levnadsvanor, föräldrarna provar på skolmaten, trygghet och studiero i skolan samt påverka trafikmiljön utanför skolan.

Föräldrarådet skall få information över respektive enhets internbudget av rektor. Detta gäller drift- och investeringsbudget.

Föräldraråden skall också ges tillfälle till insyn innan utbildnings- och kulturnämnden avgör ett principiellt ärende som särskilt berör respektive enhet.

Föräldraråden består av företrädare för skolledningen, föräldrar och personal.

 

Brottsförebyggande rådets uppgift är att i samverkan med olika samhällsföreträdare och organisationer verka för en minskad brottslighet i vår kommun.

Brottsförebyggande rådet består av representanter från kommunstyrelsen, polisen, brottsofferjouren, utbildnings- och kulturnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. Ordförande är Caroline Lindbergh (KD).

Brottsförebyggande rådets arbete styrs även av samverkansplaner mellan kommunen och polisen samt genom handlingsplaner som rådet tar fram varje år.

När invånare hört av sig till kommunen för att uttrycka sin oro över brottslighet eller otrygghet har kommunen arrangerat så kallade dialogmöten.

Mer om brottsförebyggande arbete kan du även läsa om på det nationella Brå:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2022 14:37
Sidansvarig: Lina van der Putten