Förorenad mark

Förorenat område är mark, vatten, grundvatten, byggnad eller anläggning som är så påverkade av en lokal föroreningskälla att halterna av ämnen överskrider det normala i området. Exempel på föroreningskällor är deponier, tidigare industrier, fyllnadsmassor och olyckshändelser.

Ett förorenat område består normalt av mark, grundvatten eller sediment, som är förorenat och vars halter överskrider den lokala/regionala bakgrundshalten. Det finns olika grader av föroreningar och därför är det viktigt att utreda hur mycket och vilka föroreningar som finns på en plats. Föroreningar kan även förekomma i berg eller ytvatten liksom i deponier, byggnader och andra anläggningar. Många föroreningar påverkar människan eller miljön på lång sikt, men även akuta effekter kan förekomma.

Föroreningar som legat relativt stilla kan även påverkas och spridas vid exempelvis schaktning. Vid misstanke om att ett område kan vara förorenat ska markens status alltid utredas.

Ansvarig för undersökningar och efterbehandling är i första hand den som orsakat föroreningen och i andra hand fastighetsägaren.

Föroreningar kan orsakas av många av olika typer av verksamheter. Några exempel är bensinstationer, verkstadsindustrier, kemtvättar och handelsträdgårdar.

Många av dessa områden i kommunen finns med i länsstyrelsens register över förorenade områden. Även platser där det bara finns en misstanke om förorening finns registrerade. Fler förorenade områden kan komma att upptäckas framöver. Du läsa mer om vad de förorenade områden finns på Länsstyrelsens webbplats.

Det är i första hand den som har orsakat en förorening som ansvarar för att undersöka och sanera ett förorenat område. Den verksamhet eller privatperson som förvärvat en förorenad fastighet kan i vissa fall bli ansvarig för åtgärderna. Även den som exempelvis schaktar i ett förorenat område kan bli ansvarig för föroreningarna om arbetet bidrar till att föroreningarna sprids.

Om det är flera företag eller personer som bedrivit verksamhet på platsen kan miljökontoret behöva göra en ansvarsutredning.

Om det inte går att hitta någon som är ansvarig för att ha förorenat området faller ansvaret för att sanera området på den som är fastighetsägare efter den första januari 1999. När det gäller bostadsfastigheter gäller det ansvaret bara om köparen har känt till föroreningen.

Miljö- och byggenheten har rätt att ställa krav på undersökningar. Exempel på undersökningar är miljötekniska och geotekniska undersökningar. Den vanligaste saneringsåtgärden är att schakta bort jorden, men i vissa situationer kan man rengöra jordmassorna på plats.

Om du upptäcker en förorening

Upptäcker du en förorening ska genast miljö- och byggenheten informeras, då föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om exempelvis schaktning pågår ska arbetet avbrytas tills en överenskommelse har gjorts med miljö- och byggenheten om fortsatta åtgärder. Är läget akut ska räddningstjänsten larmas och spridning av föroreningen stoppas.

Det är ofta svårt att avgöra om marken är förorenad utan att ta prover som analyseras på ett labb.

Var ändå uppmärksam på sådant som avviker från det normala, exempelvis:

  • Missfärgad eller metallglänsande jord
  • Otäck eller retande lukt
  • Industrimark, tunnor eller fyllnadsmassor
  • Tjärluktande eller oljig jord
  • Påverkad växtlighet
  • Du känner yrsel eller huvudvärk

 

För dig som vill ha mer information eller inte hittade det du sökte, kan nedanstående länkar kanske hjälpa dig.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende,
där vi listat några av sakerna du behöver ange i din anmälan.

En anmälan om sanering ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljö- och byggenheten ska kunna bedöma om föreslagna åtgärder är tillräckliga. Efter avslutad sanering ska en saneringsrapport, en så kallad slutrapport, skickas in. I många fall bör man anlita en konsult med dokumenterad kunskap inom ämnesområdet.

Du kan göra anmälan direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har BankId finns möjlighet att skicka in din ansökan via vår e-tjänst ändå. Du behöver i sista steget istället för att signera med BankId välja att förhandsgranska din ansökan. Välj därefter spara ner den som en PDF istället för att signera via BankId. PDF:n skickar du sedan in via mail till miljo@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024 13:45