Sanering av PCB

Det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på om byggnaden innehåller PCB. Fastighetsägaren har ansvar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa.

Som fastighetsägare är du skyldig att inventera och sanera byggnader och anläggningar från PCB

PCB började användas i Sverige under 1930-talet, men förbjöds 1973 då det visade sig kunna ge negativa hälso- och miljöeffekter. Dessvärre finns stora mängder PCB inbyggda i våra byggnader från tiden 1956-1973. Undersökningar visar att detta inbyggda PCB läcker ut till omgivningen och kommer ut i vår miljö.

Därför har regeringen, via förordningen SFS 2007:19 om PCB, beslutat att alla byggnader, förutom enfamiljshus och tvåbostadshus, som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973, ska inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter.

PCB återfinns främst i följande produkter:

Fogmassor
Fogmassor med PCB användes mellan 1956-1973 i så gott som alla typer av byggnader. PCB kan förekomma i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i
dilatationsfogar och runt fasadelement av sten. Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister.

Golv
PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor för fogfria, halkskyddade golv som har lagts in i storkök och industrilokaler under åren 1956-1973.

Isolerrutor
Vissa typer av isolerrutor från tiden 1956-1980 är förseglade med PCB-haltig massa. Dessa rutor användes framförallt i offentliga byggnader, kontorshus m m och inte i någon större utsträckning i
bostadshus.

Kondensatorer
Kondensatorer med PCB kan förekomma i lysrörsarmaturer installerade före 1980. Små kondensatorer i enfasmotorer installerade fram till 1980 kan innehålla PCB-oljor och finns bland annat i fläktar till oljebrännare, i cirkulationspumpar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare och köksfläktar.

Alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973, ska inventeras och saneras med avseende på PCB produkter.

Inventering har till syfte att visa var eventuella saneringspliktiga fogar och golvmassor förekommer samt att redovisa vilka fogar som innehåller halter över 50 mg/kg respektive 500 mg/kg. För att
bestämma halten av PCB i en fogmassa krävs en kemisk analys vid ett laboratorium. Laboratoriet bör vara ackrediterat för analys av PCB i fogmassa.

Anmälan om sanering av PCB ska göras senast tre veckor innan saneringsarbetet påbörjas (18 § PCBförordningen). Anmälan ska innehålla de uppgifter som tillsynsmyndigheten behöver för att bedöma de effekter som åtgärden kan ha på människors hälsa och på miljön. Många kommuner har tagit fram blanketter för detta ändamål.

För att utföra en sanering på ett säkert sätt ur hälso- och miljösynpunkt och på ett sätt som ger ett bra resultat är det av stor vikt att entreprenörer med kunskap om PCB anlitas. Det är rimligt att ställa krav på att de personer som utför saneringsarbete ska ha genomgått PCB-utbildning, exempelvis Svenska Fogbranschens Riksförbunds (SFR:s) eller annan likvärdig utbildning. Utbildningar i PCB-sanering arrangeras löpande av olika företag.

För dig som vill ha mer information eller inte hittade det du sökte, kan nedanstående länkar kanske hjälpa dig.

Tänk på!

Behöver du sanera? Börja med att anmäl detta till oss på miljö- och byggenheten. Anlita därefter en entreprenör som har kunskap om PCB så sanering utförs på ett säkert sätt och som ger ett bra resultat.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende,
där vi listat några av sakerna du behöver ange i din anmälan.

En anmälan om sanering ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljö- och byggenheten ska kunna bedöma om föreslagna åtgärder är tillräckliga. Efter avslutad sanering ska en saneringsrapport, en så kallad slutrapport, skickas in. I många fall bör man anlita en konsult med dokumenterad kunskap inom ämnesområdet.

Du kan göra anmälan direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har BankId finns möjlighet att skicka in din ansökan via vår e-tjänst ändå. Du behöver i sista steget istället för att signera med BankId välja att förhandsgranska din ansökan. Välj därefter spara ner den som en PDF istället för att signera via BankId. PDF:n skickar du sedan in via mail till miljo@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024 13:46