Familjecentral

I Markaryds kommun finns två familjecentraler, Lönnen i Markaryd och Fyrklövern i Strömsnäsbruk. Familjecentralerna är en mötesplats för alla blivande föräldrar och för alla föräldrar till barn i åldern 0-6 år. På familjecentralen kan  du utbyta erfarenheter och knyta social kontakter.

Familjencentralerna är ett samarbete mellan Markaryds kommun och Region Kronoberg i syfte att ge stöd i föräldraskapet. 

Familjecentralens målsättning är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

På familjecentralen ansvarar kommunen bland annat för:

  • Familjebehandling
  • Föräldrastöd
  • Social rådgivning
  • Öppen förskola
  • Gruppverksamhet

På familjecentralen ansvarar Regionen bland annat för:

  • Barnhälsovård
  • Barnmorskemottagning
  • Ungdomsmottagning

Besöksaddress

Familjecentralen Lönnen, Kungsgatan 34 i Markaryd

Familjecentralen Fyrklövern, Wennebergsgatan 16 A i Strömnsäbruk

Broschyr

Familjecentralen , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Välkommem till Familjecentralerna i Makraryds kommun

I Markaryds kommun finns två familjecentraler, en i Markaryd och en i
Strömsnäsbruk.

Familjecentralerna är en mötesplats för alla blivande föräldrar och barnfamiljer.

När du besöker våra familjecentraler möter du utbildad och professionell personal inom Markaryds kommun och Region Kronoberg, i form av öppen förskola, barnhälsovård, barnmorskemottagning och familjebehandling för familjernas bästa.

Grunden i familjecentralernas arbete är att främja relationer mellan barn och föräldrar så att varje barn får en trygg och bra uppväxt.
Vi arbetar aktivt med att främja god utveckling och hälsa hos barn
och föräldrar samt barns rättigheter för att skapa goda förutsättningar
för barnens framtid. Detta görs genom samverkan mellan de olika
verksamheterna i olika grupper eller för den enskilda familjen.

I livets olika perioder och livssituationer behövs olika former av stöd och vård inom familjen. Vid behov av stöd, råd eller vård ska ni hos oss på familjecentralen kunna känna trygghet och bemötas med respekt oavsett vilken profession ni vänder er till. All personal har tystnadsplikt.

Barnmorskemottagning

På barnmorskemottagningen arbetar vi med kontroller under graviditeten samt preventivmedelsrådgivning och ungdomsmottagning.

Barnhälovård

Inom barnhälsovården arbetar vi med regelbundna hälsoundersökningar utifrån barnhälsovårdens nationella program för alla barn mellan 0-6 år. Vi erbjuder hembesök till alla med nyfödda barn, när barnet är 8 månader och till alla nyinflyttade. Vi har kurser i spädbarnsmassage för de allra minsta.

Öppen förskola

Öppen förskola och babygrupp är en mötesplats för föräldrar och barn0-6 år. Här skapas nya kontakter, utbyts erfarenheter kring livet med små barn samt stöd och uppmuntran i föräldraskapet. På öppen förskola erbjuds pedagogisk verksamhet i form av lek, skapande sago- /sångstunder och rytmik/ rörelse. Vi har tematräffar där vi tar upp olika ämnen som till exempel språk, media och gränssättning. Fika serveras till självkostnadspris.

Familje behandling

Familjebehandling är en öppenvårdsinsats för föräldrar med barn 0-18 år. Vi fokuserar på förändringsarbetet i familjen utifrån mål och föräldrarnas önskan. Vi erbjuder 1-5 råd och stödsamtal utan dokumentation. Vi erbjuder även föräldratelefon för föräldrar med barn 0-6 år.

Föräldraskap

Ogifta nyblivna föräldrar har möjlighet att registrera sitt föräldraskap
via en enkel E-tjänst, detta görs inom de första 14 dagarna efter
barnets födelse. Det finns även möjlighet att fastställa faderskapet på
familjecentralen.

Familjecentralen

Inom familjecentralen arbetar vi för att främja en god hälsa innan barnets födsel tills att barnet börjar skolan Vi erbjuder olika aktiviteter och verksamheter för familjen med fokus på barnets bästa utifrån barnkonventionen - barns rättigheter. Barnkonventionen är en del i svensk lag och syftar till att synliggöra varje barns rättigheter oavsett bakgrund. Det kan handla om alltifrån rätten till skydd mot våld och rätten till delaktighet.

Vårt arbete baserar sig på FN´s barnkonvention

• Ingen ska ställas utanför på grund av kön, social tillhörighet, religion,
sexuell läggning, kultur eller handikapp.
• Barnets bästa skall alltid sättas i fokus.
• Barnet ska kunna lita på att de vuxna tillgodoser deras fysiska och
psykiska behov.
• Barnet har rätt att bli hört och respekterat som en egen individ, med
egen personlighet utifrån dess olika behov och styrkor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2024 15:34
Sidansvarig: Malin Vendel