Familjehem

Det finns barn som för en tid behöver en annan familj, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket!

Familjehem är familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker.

Familjehemmet ska vara utrett och godkänt av socialnämnden för att få ta emot barn i sitt eget hem. Det är viktigt att familjen har tid, utrymme, uthållighet och ett stort engagemang för barn.

Familjehemmet måste ha regelbunden kontakt med socialsekreterare som ska se till att barnet får den hjälp och omsorg det behöver. Familjehemmet ska också göra vad det kan för att underlätta umgänget mellan barnet, dig och andra personer som är viktiga för barnet.

Markaryds kommun har kontinuerligt behov av familjer som är intresserade av att ta familjehemsuppdrag. Du är alltid välkommen att kontakta oss i frågor som rör familjehemsvård. Du når oss via kommunens Kontaktcenter 0433-720 00.

Du kan ansöka om att bli familjehem genom att fylla i en intresseanmälan den finns både digital och i pappersform. Du blir därefter kontaktad av familjehemssekreterare. Du kan även ringa direkt till familjehemssekreteraren.

Det är socialnämnden som beslutar om någon kan bli familjehem, efter att en utredning är gjord. Även släktingar, andra närstående eller bekanta som känner barnet på annat sätt måste utredas och godkännas som familjehem.

Utredningen görs av familjehemssekreteraren som träffar dig och din familj i ditt hem, vid flera hembesök och sedan gör djupintervjuer med de vuxna i familjen.
Rekryterarna bedömer, i dialog med dig, vilken familj och vilket barn som passar bäst för varandra.

Vad gäller då en familjehemsplacerad orsakar en skada i hemmet som han/hon är placerad i?
Skulle en familjehemsplacerad orsaka en skada i hemmet (sakskada), eller på någon av de andra personer som bor i hemmet (personskada) så ersätter kommunen dessa skador. Detta gäller även om orsaken till skada är uppsåtlig. Det vill säga att skadan har orsakats med flit.

Vad gäller då en familjehemsplacerad orsakar en skada ”utanför” hemmet som han/hon är placerad i?
Orsakar den familjehemsplacerade en skada för någon
som inte tillhör familjen (till exempel en granne, kamrat eller okänd) så ersätter kommunen endast sakskador. Personskador som drabbar andra än de som bor i det mottagande familjehemmet ersätts inte.

I de fall personskada har drabbat någon annan än de som tillhör familjehemmet, blir den familjehemsplacerade själv ersättningsskyldig för skadan han/hon orsakat. Familjen övertar inte något betalningsansvar. Det finns dock en möjlighet för familjehemmet att i detta fall använda sin egenhemförsäkring. Detta under förutsättning att den familjehemsplacerade är folkbokförd på familjens adress, samt att skadan inte var uppsåtlig/avsiktlig. Är skadan avsiktlig gäller bara försäkringen om personer är under 12 år.

I de fall som kommunen ersätter skador finns dock en begränsning för hur mycket kommunen ersätter.
Vid sakskador, till exempel på hus, bilar, möbler
eller maskiner, är den högsta ersättningen som kommunen betalar ut 2 miljoner kronor. Gällande pengar och värdehandlingar är ersättningen begränsad till maximalt 5 000 kronor.

Vid personskador är högsta ersättningen 10 miljoner kronor.Ersättningen beräknas efter skadeståndsrättsliga regler.

Vad gäller då en familjehemsplacerad skadar sig själv?
En olycksfallsförsäkring gäller för den som är familjehemsplacerad. Med olycksfall avses att skadan skall vara plötslig och ofrivillig. Det vill säga undantag görs om personen avsiktligt skadar sig själv. Försäkringen gäller dygnet runt, året runt – oavsett var personen befinner sig.

Försäkringen täcker bland annat läkarvård, mediciner och vissa resekostnader i samband med vård samt ett invaliditetskapital om skadan leder till invaliditet. Detta utan självrisk.

Observera att detta endast är en olycksfallsförsäkring och gäller inte vid sjukdom.

Detta är en kort sammanfattning av de fullständiga försäkringsvillkor som skadorna regleras efter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juli 2024 15:45
Sidansvarig: Malin Vendel