Som barn eller elev

Elever mot husvägg

I styrdokumenten för förskolan och skolan står att barn och elever ska ha möjlighet till inflytande över sin utbildning.

Den övergripande riktlinjen är alltså att barn och elever ska ha reellt inflytande över hur verksamheten utformas. Med ett reellt inflytande menas att alla barn och elever har möjlighet att delta och påverka i beslutsfattandet.

Barn och elever som upplever reellt inflytande över verksamhetens och undervisningens innehåll och hur den utförs lär sig mer, blir mer engagerade och tar mer ansvar.

Du kan påverka på många olika sätt i förskolan och skolan:

Det är viktigt att alla klasser regelbundet har klassråd så att klassens elevrådsrepresentant kan ta med sig klassens tankar och idéer till elevrådet. 

Klassrådet har flera olika syften, som att eleverna till exempel ska.....

• kunna utveckla sin förmåga att fråga och argumentera för sin egna ståndpunkter
• förstå och tillämpa en demokratisk beslutprocess
• kunna visa respekt för andra människors åsikter
• få träna på mötesteknik

Elevråd är ett samlingsnamn för den grupp av elever som ska finnas på varje skola och föra fram elevernas röst. 

Det kan vara svårt att beskriva exakt vad ett elevråd innebär eftersom det kan ha olika namn, bestå av olika många personer samt tycka och göra olika saker på skolan.

Elevrådets uppgift är att....

  • samla och stärka elever på skolan.
  • värna om elevers rättigheter.
  • representera och föra fram elevers röst.

Vad elevrådet ska tycka, diskutera och göra är upp till de elever som valt att engagera sig i elevrådet. Lärare och rektorer får inte och ska inte lägga sig i. Däremot är det viktigt att elevrådet har en bra relation med lärare, rektorer och annan personal på skolan eftersom det då är lättare att förstå varandra och arbeta tillsammans.

Genom ett bra elevrådsarbete finns möjlighet att påverka och göra skillnad på den egna skolan.

Ett elevråd ska ha en egen verksamhet och ett årsmöte där elevrådet bestämmer vad som ska göras. Det ska också ha stadgar eller regler så att alla vet hur elevrådet fungerar.

Utbildning av elevrådsrepresentanter i åk 7 - gymnasiet genomförs årligen.

2 000 skolluncher - det är ungefär så många luncher eleven kommer att äta under sin skoltid. För att få i sig den energi och näring som eleven behöver för att orka med långa skoldagar så är det viktigt att maten är både god och nyttig.

Genom matråd på skolan har eleverna möjlighet att påverka både skolmaten och miljön i skolrestaurangen.

Om matråd inte finns kan eleverna, med hjälp av andra på skolan, kanske starta ett sådant. Prata i så fall med mentor eller rektor.

Ungdomsinskottet (UI), är ett forum för ungdomars delaktighet och inflytande i Markaryds kommun. UI inrättades 2011.

UI består av två elever, så kallade ambassadörer, från vardera Strömsnässkolan 7-9, Markaryds skola 7-9 och gymnasieskolan KCM. Medverkar gör också två politiker från utbildnings- och kulturnämnden (UKN).
Alla dessa har var sin ersättare.

UI styrs av ett reglemente som är antaget av UKN.

Du kan läsa mer om ungdomsinskottet på Mupi.se - sidan för unga som inte vill sitta still!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2022 11:29