Obligatorisk ventilationskontroll - OVK

Här hittar du information om vad som gäller för obligatorisk ventilationskontroll - OVK

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Mer information om obligatorisk ventilationskontroll


De flesta byggnaders ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet oavsett om ventilationen bygger på självdrag, fläktstyrning eller värmeväxling. OVK görs för att kontrollera om ventilationssystemen fungerar och ger ett tillfredsställande inomhusklimat. Byggnadens ägare ansvarar för att OVK görs med rätt tidsintervaller och på rätt sätt samt att eventuella fel och brister åtgärdas omgående.

. Mer information om när och hur ofta en OVK ska utföras finns nedan:

 • En- och tvåbostadshus - Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

 • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader - Oavsett typ av ventilationssystem, är det 3 års intervall.

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande - Ventilationssystem FT-, FTX-ventilation gäller 3 års intervall.

 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande - Ventilationssystem S-, F-, FX-ventilation gäller 6 års intervall.

De olika ventilationsförkortningarna står för:
S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning

Du kan hitta certifierade kontrollanter som certifierats av RISE eller av Kiwa på följande länkar:

Brister i ventilationen där du bor eller arbetar

Om du som bor eller arbetar i en byggnad upplever att ventilationen inte fungerar som den ska, vänder du dig i första hand till byggnadens ägare och påtalar problemen.

Om problemen kvarstår, bör du göra följande:

 • Kontrollera att OVK-intyget finns uppsatt på väl synlig plats i fastigheten.
 • Begära att få ta del av det senaste protokollet från byggnadens ägare.
 • Saknas protokoll eller om protokollet visar på brister kan du anmäla byggnadens ägare till miljö- och byggenheten.

Vill du ta del av redan inskickade OVK-protokoll är du alltid välkommen att kontakta oss på adress mbn@markaryd.se.

 

Tänk på!

Endast certifierad kontrollant får utföra kontrollen av OVK. Protokollet ska skickas in av kontrollanten till miljö- och byggnadsnämnden. Byggnadens ägare ansvarar för att sätta upp intygen på väl synlig plats i fastigheten, samt ska se till att OVK utförs inom rätt tid.

Vem är ansvarig och vad innebär en funktionskontroll

Nedan gör vi förklaring på vad en funktionskontroll innebär samt vem som ska gör vad.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Vad innebär en funktionskontroll

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

 • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
 • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
 • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att:

 • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten:

 • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
 • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Protokoll skickas till kommunen

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden/ mbn@markaryd.se.

Sätt upp intyg i byggnaden

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Åtgärda fel och brister omgående

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Kraven finns i bygglagstiftningen.

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn

Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023 13:01