Hästgård

I Sverige finns väldigt många hästar, ca 350 000 vilket är fler än antalet kor. Hästarna står för nästan en femtedel av stallgödseln från jordbruksdjur. Mycket gödsel på liten yta kan påverka miljön negativt, men med rätt hantering är hästgödsel en stor resurs.

Tillsyn av hästgårdar
Varför görs tillsynsbesök? Miljö- och byggenheten har ansvar för att kontrollera att gödsel hanteras på ett säkert sätt. Många hästhållare lagrar och hanterar sin gödsel på ett säkert sätt ur miljösynpunkt, men på många ställen finns det dock brister som måste åtgärdas.

Vid besöket tittar vi bland annat på:

  • var och hur gödseln lagras
  • hur du blir av med din gödsel, och var den sprids
  • hantering av gödsel i rast- och beteshagar (inte sommarbete)
  • hantering av kemikalier och avfall

Gödsel - resurs eller ett problem?
Hästgödsel är en naturlig resurs som kan göra stor nytta, när den hanteras på rätt sätt. Hästgödsel innehåller näringsämnen som behövs vid odling av livsmedel och foder. När gödseln sprids på åkermark ingår den i ett naturligt kretslopp. Bristande hantering av hästgödsel kan bidra till övergödning av vattendrag, sjöar och hav. Bristande hantering av gödsel kan också påverka din eller dina grannars dricksvatten negativt.

Tänk på!

Du som driver en anläggning med hästar ska registrera anläggningen hos Jordbruksverket. Det gäller både små och stora stall, ridskolor, beten m.m. Det gäller även dig som har hästar i hobbysyfte. Med anläggning menas platsen där du håller hästar. Du som hyr stallplats behöver inte registrera något, utan det är den som driver anläggningen som ska göra det.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:06