Lantbruk och miljö

Med lantbruk och djur menas i stort sett alla verksamheter på landsbygden som framför allt producerar kött, mjölk, ägg, spannmål, foder till djur eller råvaror till industrier.

Det är antal djurenheter i ditt lantbruk avgör om du behöver anmäla din verksamhet eller ansöka om tillstånd. Hur du beräknar djurenheter finns på Jordbruksverkets hemsida:

Ett lantbruk med fler än 400 djurenheter klassas i miljöprövningsförordningen som en B-verksamhet och behöver tillstånd från länsstyrelsen.

Ett lantbruk med minst 100 och högst 400 djurenheter klassas som c-verksamhet. För att få driva en C-verksamhet behöver du göra en anmälan till miljö- och byggenheten, men du behöver inget tillstånd från länsstyrelsen.

Du kan anmäla direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du färre än 100 djurenheter, till exempel en mindre hästgård, räknas ditt lantbruk som en u-verksamhet. U-verksamheter har ingen anmälningsplikt och du behöver inte söka tillstånd för ditt lantbruk. Men miljö- och byggenheten kan ändå kräva åtgärder eller utredningar eftersom mindre lantbruk fortfarande omfattas av tillsynsplikt.


Djurskyddskontroller utförs av Länsstyrelsen

Djurskyddskontroller utförs för att se till att du som lantbrukare följer djurskyddslagen och att djuren har det bra. Sedan 2009 utförs de av länsstyrelsen och omfattas inte av miljöförvaltningens tillsyn.

Kostnad för tillsyn
Tillsyn finansieras genom att du som verksamhetsutövare betalar en avgift. Generellt betalar större verksamheter en årsavgift, medan mindre verksamheter med liten miljöpåverkan betalar en timavgift.

Lagring av stallgödsel ska ske på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För lantbruk med fler än 10 djurenheter finns krav på lagringskapacitet för gödsel och urin. Lagringskapaciteten beroende på djurslag och antal djur. Du ska kunna lagra gödsel under den tid på året då det inte är lämpligt att sprida.

Även du som inte omfattas av kraven på lagringskapacitet ska du kunna lagra gödsel under den tid på året då det inte är lämpligt att sprida. Gödsellagringen får inte leda till förorening av yt- eller grundvatten så att miljön eller människors hälsa tar skada.

Spridning av gödsel inom eller intill detaljplanerat område
För att få sprida stallgödsel eller slam inom eller intill områden med detaljplan krävs att man göra en anmälan till miljö- och byggnämnden. Det krävs att nedbrukning sker i omedelbar anslutning till spridningen.

Du kan anmäla direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3. Alla kan påverka miljön och hälsan negativt om de används felaktigt. Därför finns det lagar och regler om hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel.

Kemikalier ska alltid förvaras och hanteras med försiktighet för att minska risker för hälsa och miljö. I lantbruket är det vanligt med gårdstankar, så kallade farmartankar. Alla som har en cistern för till exempel eldningsolja eller diesel ansvarar för att den inte påverkar miljön. Se till att cisterner ställs upp på lämpliga platser för att minska risken för påkörning, eller ordna påkörningsskydd.

Det finns även regler om regler om djurtäthet, spridningsareal och spridning av stallgödsel. För att minska risker övergödning och näringsförluster är det viktigt att det finns en balans mellan antalet djur på gården och tillgänglig spridningsareal. Det är förbjudet att sprida gödsel mellan 1 december – 28 februari om inte nedbrukning kan ske samma dag.

Du blir kontaktad senast två veckor innan det är dags för tillsyn.
Men du kan även bli besökt utan att vi meddelar det först, till exempel som en följd av ett klagomål.

Djurhållare som har mer än 2 men mindre än 10 djurenheter bör göra en mindre riskanalys gällande lukt gentemot grannar, buller och flugor. Djurhållaren bör också kunna redogöra för vilka moment i verksamheten som utgör större risker för människors hälsa och miljö.

Djurhållare som har mer än 10 men mindre än 100 djurenheter innebär ofta en större risk oavsett om den sköts konventionellt eller ekologiskt. Dessa djurhållare bör ha en egenkontroll som fortlöpande uppdateras.

Huvudregeln är att allt avfall ska omhändertas och att inget ska deponeras eller brännas på gården. Hushållsavfall samlas in av kommunen och övrigt avfall ska lämnas till kommunens återvinningscentral, för omhändertagande. Farligt avfall behandlas enligt speciella regler.

Rapportera farligt avfall
För alla jordbrukare som i sin verksamhet på något vis producerar farligt avfall ska detta, i och med den nya avfallsförordningen registreras och noteras i portalen hos naturvårdsverket. Farligt avfall hos jordbrukare kan vara överblivet/gamla växtskyddsmedel eller andra bekämpningsmedel, hydrauloljor, uppkomst av till exempel spillolja för hantering och service hos jordbruksfordon.

Observera att uppgifterna som rapporteras in till avfallsregistret inte ersätter de uppgifter som ska finnas antecknande hos varje verksamhet. Dessa anteckningar måste kunna redovisas på begäran av en tillsynsmyndighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:06