Utveckling av vandringsleder i Hannabad

Skiss över utvecklingen

Detta projektet binder ihop vandringsnätet kring Hannabad.

Hannabadsåsen är idag ett av fyra naturreservat i Markaryds kommun. Åsen har höga upplevelsevärden där den sträcker sig upp i landskapet med 20 meter som högsta punkt. En rak vandringsled på totalt 1,3 km är skapad genom hela reservatet med varierande natur som erbjuder bland annat bok-, tall- och blandskog samt kärrmarker som alla är ett resultat av inlandsisens smältning för ca 12 000 år sedan.

Kommunen har i dagsläget endast ett fåtal längre vandringsleder varav Hannabadsåsen har potentieal att bli en av dem. Problematiken med Hannabadsåsen är att leden slutar tvärt vid Hannabadssjön, där samma väg tillbaka är det enda alternativet. Att gå samma väg två gånger under en vandringsupplevelse kan sänka det positiva värdet som upplevs vid första passeringen.

För att skapa en bättre upplevelse för personer som använder leden föreslås en förbättrad vandringsled i form av tillbyggnad av en spång vid Hannabadssjön. Genom tillbyggnad av spång på kärrmarken ansluts vandringsleden till ett större vägnät där även viktig kulturmiljö lyfts fram. För besökare skulle detta innebära en varierad vandringsled med höa upplevelsevärden i naturen där både ängsmark och sjön tillkommer bland naturvärdena samt att Hannabads kulturlandskap uppmärksammas.

Vid vattenbrynet nedanför Sinnerbacken var tidigare traktens järnframställningsplats som är ett fornlämningsminne. Dessutom bjuder valfriheten för besökaren att välja hur lång vandring denne vill göra då alternativen från Landbogårdsudden är många. Trots att vägnätet redan är på plats behövs kompletterande skyltning för leden från Hannabadsåsen och runt Hannabads by. Tillsammans med Länsstyrelsens satsning på ledens norra delar kan en helt ny sammanhängande vandringsled skapar i Markaryds kommun.

Ett av de långsiktiga målen med detta projekt är att för besökarna erbjuda bättre kontakt med naturen. Som på sikt leder till att framtida generationer bevarar och försvarar viktiga miljer i Markaryds kommun. Vi vill även förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos kommunens invånare och satsar på att naturturism blir ett signum för Markaryds kommun.

RESULTAT SOM SKA NÅS I PROJEKTET


Dessa åtgärder ska genomföras och detta resultat ska uppnås. I övrigt hänvisas till ansökan.

  • 50 meter spång ska byggas och värdefulla natur- och kulturmiljöer ska
    röjas fram.

  • 1 700 meter vandringsled ska märkas ut och skyltas.

  • 3 informationsskyltar ska tas fram och sättas upp vid viktiga natur- och
    kulturmiljöer.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Projektet ska utföras under 2022.

Bild på LONA-logotyp.

Bild på LONA-logotyp

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 april 2022 08:38