Brandskydd vid tillfällig övernattning

Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Det är vanligt att personer övernattar i lokaler som inte är avsedda för det. Det kan vara skolor, bygdegårdar idrottshallar eller liknande.

I en sådan lokal är det byggnadstekniska brandskyddet anpassat för den dagliga verksamheten, inte för övernattningar. Då kan det krävas att brandskyddet kompletteras innan någon sover där. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för detta ska du informera räddningstjänsten.

Enligt lagen ansvarar både den som äger/hyr ut lokalen och den som använder/hyr lokalen för att brandskyddet uppfyller de krav som finns.

I detta informationsblad ger räddningstjänsten dig vägledning och råd om hur du kan nå det skäliga brandskydd som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på.

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det alltid ägaren och användaren som tillsammans har det fulla ansvaret för att byggnadens, verksamhetens och organisationens brandskydd är av så kallad skälig omfattning.

Fördelningen av ansvaret mellan parterna måste vara tydlig. Både ägare och användare ska ha kunskap om det byggnadstekniska brandskyddet och förstå hur de olika brandsäkerhetsåtgärderna fungerar tillsammans.

En fördelning av ansvaret kan se ut så här:

 • Lokalens ägare/uthyrare ansvarar för att lokalerna uppfyller de krav som ställs på brand- och personsäkerhet. Ansvarsfördelningen mellan ägare och uthyrare ska tydliggöras skriftligt. Kraven finns presenterade i bilaga 1 - ”Instruktioner för uthyrare av lokal för tillfällig övernattning”.
 • Den som arrangerar den tillfälliga övernattningen ansvarar för att de regler och rutiner som finns följs. Reglerna och rutinerna finns presenterade i bilaga 2 – ”Instruktioner för arrangör av tillfällig övernattning”.
 • Personerna som ska sova i lokalen ansvarar för att följa de regler och rutiner som arrangören tillhandahåller.

Vid en tillfällig övernattning ska det finnas en kontaktperson utsedd. Kontaktpersonen ska ansvara för att de regler och rutiner som presenteras i bilaga 2 följs. Kontaktpersonen fråga ska finnas på plats under hela tiden som det finns personer som sover i lokalen.

Utrymning

I lokaler som används för övernattning ska det alltid finnas minst två utrymningsvägar som är oberoende av varandra. Med oberoende menas att samma brand inte ska kunna blockera båda utrymningsvägarna.

För utrymningsvägarna gäller dessutom följande krav:

 • Alla utrymningsvägar ska vara lätta att öppna utan nyckel, kort, kod eller annat hjälpmedel.
 • Utrymningsvägarna får inte vara blockerade. Den fria vägen ska vara minst 90 cm bred. Om fler än 150 personer förväntas använda utrymningsvägarna ska den fria bredden vara minst 120 cm.
 • Dörrar i utrymningsvägarna ska vara minst 80 cm breda. Om fler än 150 personer förväntas använda utrymningsvägarna ska dörrarna vara minst 120 cm breda.
 • Om antalet personer som övernattar är högst 30 och alla ska sova på bottenvåning är det tillåtet att en av utrymningsvägarna är ett fönster som leder direkt ut i det fria. På fönstret ställs då följande krav:
  • Invändigt får avståndet mellan golvet och fönstret inte vara större än 1,2 m. Utvändigt får avståndet mellan marken och fönstret inte vara större än 2 m.
  • Fönstret ska vara minst 50 cm brett och minst 60 cm högt. Dessutom måste summan av bredden och höjden vara minst 150 cm.
 • Om det ska sova personer på ett plan ovanför bottenvåning måste utrymningsvägarna utgöras av trappor. Stegar är inte godkända som utrymningsvägar.

Larm

I lokaler som används för övernattning ska det alltid finnas ett automatiskt utrymningslarm. Larmet ska följa Brandskyddsföreningens norm ”Utrymningslarm 2003” samt uppfylla följande krav:

 • Larmet ska kunna aktiveras både automatiskt (genom rökdetektion) och manuellt. Som minst ska larmet ska kunna aktiveras manuellt av förläggningschefen och dennes medhjälpare.
 • Detekteringssystemet ska utgöras av automatiskt brandlarm med rökdetektorer som är utformat i enlighet med Brandskyddsföreningens norm ”Utrymningslarm 2003”. Rökdetektorerna ska minst övervaka de lokaler som ska användas för övernattning, utrymningsvägarna från de lokalerna samt andra lokaler som ligger inom samma brandcell.
 • Larmsignalen ska vara en lystringston som följs av en ringsignal eller ett talat meddelande.
 • Larmet ska ges samtidigt i alla lokaler där det sover någon.

Undantag

Om antalet personer som övernattar är högst 15, om alla ska sova på bottenvåning, och om det från lokalen går att ta sig direkt ut i det fria så kan sammankopplade kommunicerande brandvarnare accepteras som utrymningslarm. Då ska det finnas brandvarnare i övernattningslokalen och i angränsande utrymmen. Om denna typ av larm skall accepteras skall samråd ske med räddningstjänsten.

Belysning och skyltar

I lokaler som används för övernattning ställs följande krav på belysning och utrymningsskyltar:

 • Utrymningsvägarna ska ha så kallad vägledande markering (t.ex. skyltar) med symboler som överensstämmer med Arbetsmiljöverkets föreskrift ”AFS 1997:11”.
 • Skyltarna ska vara belysta eller genomlysta. Belysningen ska ha nödströmsförsörjning för minst 60 minuters drift. Dörrar och fönster som leder direkt ut i det fria kan i stället förses med efterlysande skylt.
 • De vägledande markeringarna ska placeras så att även personer med dålig lokalkännedom kan utrymma utan några tveksamheter.

Släckutrustning

I lokaler som används för övernattning ska släckutrustningen (t.ex. brandsläckare och brandfilt) placeras lätt tillgänglig och väl synlig. Avståndet till närmaste släckredskap ska aldrig vara längre än 25 m.

Det är utrymningsvägarnas bredd och golvytans storlek som avgör hur många personer som får sova i ett rum. Ett lämpligt riktvärde är 3 m2 per person.

I stora salar där många ska övernatta ska det finnas särskilda utrymningsgångar

Placering , 32 kB, öppnas i nytt fönster.

Alla som ska sova i lokalen ska känna till dessa regler och instruktioner. Informationen ska ges till dem på ett sätt och språk så att alla förstår.

Ett blad med informationen bör skrivas ut och lämnas till alla ledare. Samma informationsblad bör också hängs upp i de utrymmen som ska användas för övernattning.

Ordningsregler:

 • Det är förbjudet att röka i alla byggnader som ska användas för övernattning.
 • Man får bara laga mat, koka kaffe och liknande i lokaler som är tänkta för det.
 • Sopor ska förvaras i utrymmen som är tänkta för det (soprum eller liknande).
 • Dörrar mellan korridorer och trapphus ska vara stängda om de inte är uppställda på rökdetektorstyrda hållmagneter.
 • Husvagnar, containers och liknande får inte ställas upp närmare än 6 m från byggnaden.
 • Levande ljus eller annan öppen eld får inte förekomma i byggnaden.
 • Man får inte ställa möbler, lös inredning eller annat brännbart material i korridorer, trapphus eller andra utrymningsvägar.
 • Man får inte använda eller förvara brandfarliga gaser eller vätskor i byggnaden.

Utrymning:

 • Alla som sover i lokalen ska känna till information i utrymningsplanen för lokalen. De ska veta vad som gäller vid utrymningslarm, var utrymningsvägarna finns, vilken återsamlingsplatsen är och så vidare.
 • Om utrymningslarmet löser ut ska lokalen omedelbart börja utrymmas (enligt utrymningsplanen).

Släckutrustning:

 • Alla som sover i lokalen ska veta var det finns släckutrustning (t.ex. brandsläckare och brandfilt).

Följande punkter bör kontrolleras innan uthyrning sker. Kontrollen ska göras av lokalens ägare, uthyrare eller användare. Vem av parterna som ansvarar för kontrollen ska vara skriftligen tydliggjort.

Kontrollera att:

 • utrymningsskyltar fungerar som de ska.
 • utrymningsvägarna är lätt framkomliga och går enkelt att öppna utan nycklar, kort, kod eller annat hjälpmedel.
 • det finns utrymningsplaner placerade i lokalen så att personerna som ska sova där kan studera dem i förebyggande syfte.
 • utrymningslarmet fungerar.
 • brandcellsgränserna är intakta.

Generella villkor:

 • Det är inte tillåtet att röka inomhus.

Den ansvariga kontaktpersonen ska:

 • vara myndig.
 • övernatta i lokalen.
 • fylla i den bifogade blanketten för förteckning över dem som övernattar. Blanketten ska sparas på övernattningsstället, inte skickas till räddningstjänsten.
 • hela tiden ha tillgång till/gå att nå på telefon. Aktuellt telefonnummer ska finnas med i informationen som skickas till räddningstjänsten.
 • organisera och informera de övernattande så att alla kan utrymma på ett säkert sätt.
 • se till att alla känner till utrymningsplanen och vilken återsamlingsplatsen är.
 • kontrollera att alla utrymningsvägar går lätt att öppna.
 • se till att belysningen i utrymningsvägarna är tänd på natten.
 • se till att sovplatser och utrustning inte är placerat så att det inte går att utrymma på ett snabbt och effektivt sätt. Det gäller även alla möbler som i vanliga fall finns i lokalen och som har flyttats på. Det är viktigt att alltid tänka på risken att av misstag blockera en utrymningsväg.
 • om utrymnings- eller brandlarmet löser ut:
  • se till att lokalen börjar utrymmas omedelbart.
  • kontrollera att alla har samlats på återsamlingsplatsen efter utrymningen (enligt förteckningen över dem som övernattar).
  • möta räddningstjänsten och berätta vad som har hänt och om någon saknas.

Här hittar du länken till vår e-tjänst för anmälan om tillfällig övernattning:

Länk till e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2021 07:52