Sevesoanläggningar

Verksamheter som lagrar och hanterar farliga kemikalier kan vara berörda av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen är uppkallat efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i staden Seveso i Italien.

Det finns två sevesoanläggningar i Markaryds kommun. Det är:

  • Primagaz Gasol Sverige AB, Järnvägsgatan 25 i Markaryd
    • Hanterar 65 ton gasol
  • Johanssons Berg i Heljalt AB, Sånna i Strömsnäsbruk
    • Hanterar ammoniumbaserade sprängämnen och diesel.

Företagen omfattas av den lägre kravnivån.

Vid en olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett viktigt meddelande via SMS.

Meddelandet innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radio P4 Kronoberg eller läsa på kommunens webbplats för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Om lagstiftningen

Verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen är i de flesta fall att betrakta som farlig verksamhet. Lagstiftningen innebär skyldigheter för såväl verksamhetsutövare som myndigheter.

Skyldigheter för verksamhetsutövare

Verksamhetsutövare måste vidta och bekosta alla åtgärder som krävs för att förebygga allvarliga olyckor och för att begränsa följderna av dem för människor och miljö. Verksamhetsutövare är också skyldiga att upprätta ett handlingsprogram för hur riskerna för allvarliga kemikalieolyckor ska hanteras.

Skyldigheter för kommunen

Kommunerna ska informera berörda (boende i området) om de risker verksamheten vid sevesoanläggningar medför och hur de ska bete sig vid en olycka. Kommunen är också skyldig att utarbeta en särskild plan för räddningsinsatser vid dessa verksamheter.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2023 08:55