Explosiv vara

Till explosiva varor räknas explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål samt ämnen och blandningar eller föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Exempel på explosiva varor är dynamit, tändhattar, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar som fyrverkerier med mera.

Om du hanterar, överför eller importerar explosiva varor ska du vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna.

När behövs ett tillstånd?

I princip all hantering, import och överföring av explosiv vara är tillståndspliktig. Beroende på vilken verksamhet du ska bedriva så krävs olika typer av tillstånd.

  • Tillstånd till användning av explosiva varor krävs för dig som ska köpa/använda explosiva varor.
  • Tillstånd till förvaring av explosiva varor krävs för dig som har ett förråd och ska förvara egen eller annans explosiv vara.
  • Tillstånd till handel med explosiva varor krävs för dig som ska bedriva handel med explosiva varor, t.ex. om du ska sälja ammunition eller fyrverkeriartiklar.
  • Tillstånd till överföring av explosiva varor inom Sverige krävs för att överföra explosiva varor från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag. Det är alltså mottagaren av de explosiva varorna som ska söka överföringstillstånd. Överföringstillstånd behövs inte för ammunition, pyrotekniska artiklar och varor avsedda för användning av försvaret eller polisen.

Tillstånd till övrig hantering av explosiva varor såsom tillverkning, bearbetning, destruktion och återvinning samt användning, förvaring och försäljning som sker i anslutning dessa hanteringar prövas av MSB. MSB prövar även tillstånd till förvaring på fasta platser inom Försvarsmaktens verksamheter. Tillstånd för gränsöverskridande överföring, import och export av explosiva varor prövas också av MSB.

Tillstånd för explosiv vara behövs INTE för dig som:

  • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha ammunition eller vapen och för dessa vapen förvarar ammunition.
  • Har tillstånd enligt vapenlagen att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut för eget bruk. Dock får inte explosiva varor i riskgrupp 1.1 och 1.2 förvaras i bostad.
  • Förvarar ett antal produkter enligt särskilda villkor (se 2 kap i MSBFS 2016:3). Ett exempel är fyrverkeriartiklar för allmänheten, där högst 5 kg för eget bruk får hanteras utan tillstånd.

Så söker du tillstånd

Om din hantering kommer ske i Markaryds kommun ska du skicka in en tillståndsansökan till Markaryds räddningstjänst. Ett tillstånd till användning samt överföring till flyttbart förråd eller till plats för användning utfärdat i en kommun gäller även i övriga kommuner i Sverige.

Det är viktigt att din ansökan är komplett och att du följer anvisningarna som är angivna i e-tjänsten. Läs igenom tillståndsansökan och glöm inte att bifoga de dokument som efterfrågas. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan och/eller ta fram de efterfrågade handlingarna så rekommenderar Markaryds räddningstjänst att du vänder dig till en etablerad konsult med relevant sakkunskap.

Det är viktigt att ansöka i god tid innan hanteringen ska påbörjas eller det befintliga tillståndet löper ut. En stark rekommendation är att söka minst tre månader i förväg.

Om vi får in ansökningar som inte är kompletta kommer vi att begära komplettering, vilket gör att tillståndsprövningen kan ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Länk till e-tjänst för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av föreståndare och deltagare enligt 9 och 9a § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Genom ändringarna i Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE, finns ett förtydligat krav på lämplighetsprövning på föreståndare och deltagare, det vill säga de som har tillgång till de explosiva varorna men även av den som söker tillstånd. När den som söker tillstånd är en juridisk person ska en lämplighetsprövning göras av personer med betydande inflytande över verksamheten.

Länk till e-tjänst för anmälan om föreståndare och deltagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2021 14:45