Misterhult 3:17 m.fl

Ny detaljplan Misterhult 3:17 med flera.

Ny detaljplan Misterhult 3:17 med flera.

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade 2021-01-18 att detaljplan Misterhult 3:17 m.fl. skulle ställas ut för samråd under perioden 2021-01-22 t.o.m. 2021-02-22.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra utökad bebyggelse för verksamhetsområde med en flexibel användning industri, lager- och logistik, handel och kontor samt centrumändamål. Planområdet är beläget i Markaryd tätort, öster om E4. Planområdet är ej specifikt utpekat i gällande översiktsplan. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. Planärendet genomförs med utökat förfarande.

Var finns Misterhult 3:17 m.fl.?

Planområdet är beläget i Markaryd tätort, öster om E4 och norr om Ulvaryds industriområde. Planområdet illustreras i bilden ovan.

Vad händer nu?

Planförslaget har varit föremål för samråd mellan 2021-01-22 t.o.m. 2021-02-22. Samrådets syfte har varit att samla in synpunkter och information om presenterat detaljplaneförslag och därmed ge berörda intressenter en möjlighet att lämna synpunkter. Samrådshandlingarna sändes ut till sakägare och remissorgan samt funnits tillgängliga på hemsidan och i Kommunhuset.

Planförslaget kommer nu att bearbetas utifrån bl.a. inkomna synpunkter som framförts under samrådstiden. Dessa synpunkter kommer även att sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse. När planförslaget har bearbetats är nästa steg i planprocessen granskning, varpå denna information kommer att uppdateras.

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse

Var finns handlingarna?

Samtliga handlingar finns tillgängliga längre ner på denna sida, se Relaterade dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2023 10:12