Del av Misterhult 2:18

Ny detaljplan. Del av Misterhult 2:18

Ny detaljplan. Del av Misterhult 2:18

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun beslutade den 13 november 2023 om granskning av ny detaljplan för del av Misterhult 2:18 under perioden 20 november, 2023 – 4 december, 2023.

Ett förslag till ny detaljplan har upprättats för del av Misterhult 2:18, Markaryds kommun. Föreslaget planområde ligger strax öster om Markaryds tätort, öster om väg E4 och norr om väg 15.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra industri och kontor. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för höglager och större tomter samt att skapa förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering med hänsyn till att området ligger i anslutning till vattenskyddsområde.

I gällande översiktsplan från 2022 är området redovisat som område med verksamhet och industri. Planförslaget stämmer med översiktsplanen frånsett att delar av området ingår i den utbyggnadsriktning som är utpekad till först efter 2030. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan.

Planärendet genomförs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900) och är;

  • föremål för granskning under tiden 2023-11-20 t.o.m. 2023-12-04.

Samrådets syfte är att samla in synpunkter och information om presenterat detaljplaneförslag och därmed ge berörda intressenter en möjlighet att lämna synpunkter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2024 14:52