Gällande detaljplaner

I Markaryds kommun finns flera hundra gällande detaljplaner. Kommunens gällande detaljplaner finns ej att tillgå här på hemsidan, med undantag för detaljplaner som antagits från och med år 2020.

Kommunens beslutade detaljplaner är allmänna handlingar. För att ta del av en tidigare antagen detaljplan kan du mejla till mbn@markaryd.se . Där uppger du vilken/vilka fastigheter det gäller. Att begära ut dessa kan vara förenligt med en kostnad beroende på antal sidor dokumentet/-en innehåller. Kostnaden beräknas utifrån gällande Kopieringstaxa för allmänna handlingar.

Gällande detaljplaner antagna från och med 2020.

Kommunfullmäktige har den 26 juni 2023 § 87 antagit rubricerad detaljplan. Justerat protokoll med beslutet har den 30 juni 2023 anslagits på kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 3 juli 2023 att inte pröva kommunens antagandebeslut. Inga besvär har inkommit under tiden för anklagande.

Beslutet har fått laga kraft den 24 juli 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning i ett befintligt bostadsområde med ny bostadsbebyggelse samt att pröva omfattning och utformning av en sådan bebyggelse. Attraktiv boendemiljö med gemensamma ytor/mötesplatser är ett vägledande tema. Planområdet är beläget i östra delarna av Markaryds centrum.

Denna detaljplan har handlagts med standardförfarande och har

 • varit föremål för samråd under tiden 2022-12-19 t.o.m. 2023-02-17
 • varit föremål för granskning under tiden 2023-05-25 t.o.m. 2023-06-07
 • antagits av Kommunfullmäktige 2023-06-26
 • fått laga kraft 2023-07-24.

Handlingar

Kommunfullmäktige har den 26 juni 2023 § 86 antagit rubricerad detaljplan. Justerat protokoll med beslutet har den 30 juni 2023 anslagits på kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 3 juli 2023 att inte pröva kommunens antagandebeslut. Inga besvär har inkommit under tiden för anklagande.

Beslutet har fått laga kraft den 24 juli 2023.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att ändra området avsatt för järnvägsändamål och parkmark mellan kvarteret Beckasinen och fastigheten Markaryd 34:4 så att ett sammanhängande område för industriändamål erhålles samt att parkering möjliggörs inom del av Markaryd 34:4.

Planområdet är beläget inom Västra industriområdet i de västra delarna av Markaryd tätort och gränsar till Kronobergsgatan i norr och Hantverksgatan i söder.

Denna detaljplan har handlagts med standardförfarande och har

 • varit föremål för samråd under tiden 2022-04-14 t.o.m. 2022-05-13
 • varit föremål för granskning under tiden 2023-04-24 t.o.m. 2023-05-19
 • antagits av Kommunfullmäktige 2023-06-26
 • fått laga kraft 2023-07-24.

Handlingar

Kommunfullmäktige har den 28 februari 2022 § 3 antagit rubricerad detaljplan. Justerat protokoll med beslutet har den 8 mars 2022 anslagits på kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 9 mars 2022 att inte pröva kommunens antagandebeslut. Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande.

Beslutet har fått laga kraft den 30 mars 2022.

Ändringarnas huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra en mer effektiv markanvändning med ny bebyggelse för industriverksamhet inom Skiftnyckeln 1.

Planområdet berör Skiftnyckeln 1 och är beläget inom Västra industriområdet i Markaryd tätort. Planområdet avgränsas av Verkstadsgatan i norr, av Hannabadsvägen i väster och Järnvägsgatan i öster. Aktuell detaljplan upprättas som ändring av detaljplan och genomförs med standardförfarande.

Denna detaljplan har handlagts med standardförfarande och har

 • varit föremål för samråd under tiden 2021-05-17 t.o.m. 2021-06-18
 • varit föremål för granskning under tiden 2021-10-18 t.o.m. 2021-11-18
 • antagits av Kommunfullmäktige 2022-02-28
 • fått laga kraft 2022-03-30

Handlingar

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun har den 31 maj 2021 § 53 antagit Ny detaljplan för Markaryd 62:1. Justerat protokoll med beslutet har den 7 juni 2021 anslagits på kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 9 juni 2021 att inte pröva kommunens antagandebeslut. Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande.

Beslutet har fått laga kraft den 29 juni 2021.

Syftet med detaljplanen är att skapa en flexibel detaljplan som utökar användningstyperna och möjliggör användningen bostäder och förskola.

Planområdet är beläget i Markaryd tätort och ligger strax öster om centrum med Hallarydsvägen norr om planområdet och Smedjegatan söder om.

Denna detaljplan har handlagts med standardförfarande och har fått laga kraft.

 • Planförslaget har varit föremål för samråd mellan 2019-06-14 t.o.m. 2019-08-16.
 • Planförslaget har varit föremål för granskning I under tiden 2020-08-26 t.o.m. 2020-09-25.
 • Planförslaget har varit föremål för granskning II under tiden 2021-01-22 t.o.m. 2021-02-22.
 • Planförslaget har antagits av Kommunfullmäktige 2021-05-31.
 • Planförslaget har fått laga kraft 2021-06-29.

Handlingar

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun har den 30 november 2020 § 129 antagit Ny detaljplan för Sjögården. Justerat protokoll med beslutet har den 7 december 2020 anslagits på kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 8 december 2020 att inte pröva kommunens antagandebeslut. Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande.

Beslutet har fått laga kraft den 29 december 2020.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra utökad bebyggelse för trygghetsbostäder, bostäder, vård och centrumändamål för kv. Enen med hänsyn till platsens stora rekreationsvärden med grönskande natur och sjö.

Planområdet är beläget i centrala Markaryd tätort. Det ligger strax nordost om centrum, vid Getesjöns södra strand. Planområdet illustreras i bilden ovan.

Denna detaljplan handläggs med standardförfarande och har fått laga kraft den 29 december 2020.

 • Planförslaget har varit föremål för samråd mellan 2019-11-20 t.o.m. 2020-01-20.
 • Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 2020-06-22 t.o.m. 2020-08-21.

Handlingar

Kommunfullmäktige i Markaryds kommun har den 26 oktober 2020 § 111 antagit Ny detaljplan för Misterhult 2:14 m.fl. Justerat protokoll med beslutet har den 2 november 2020 anslagits på kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 19 november 2020 att inte pröva kommunens antagandebeslut. Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande.

Beslutet har fått laga kraft den 24 november 2020.

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för att medge etablering av icke störande verksamheter, kontor, detaljhandel, restaurang, tekniska anläggningar och viss tillverkning. Tillfart och angöring till planerat område sker via Hallarydsvägen.

Planområdet ligger mellan E4 och Hallarydsvägen, nordöst om centrala Markaryd.

Denna detaljplan har handlagts med standardförfarande och har fått laga kraft 24 november 2020.

 • Planförslaget har varit föremål för samråd mellan 2019-06-14 t.o.m. 2019-08-16.
 • Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 2020-02-10 t.o.m. 2020-03-20.

Handlingar

Miljö- och byggnadsnämnden i Markaryds kommun har den 17 augusti 2020 § 67 antagit Ändring av detaljplan för kv. Skruven (Skruven 1). Justerat protokoll med beslutet har den 19 augusti 2020 anslagits på kommunens anslagstavla.

Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade den 20 augusti 2020 att inte pröva kommunens antagandebeslut. Inga besvär har inkommit under tiden för överklagande.

Beslutet har fått laga kraft den 10 september 2020.

I detaljplanen från 2014 är aktuell mark inom Skruven 1 planlagd med ett u-område som inte får bebyggas samt Kvartersmark: E – Transformatorbyggnad, varpå transformatorstationen har flyttats sedan tidigare till nytt område inom planen. Aktuell mark önskas bebyggas vid Hannabadsvägen.

Ändringarna möjliggör för en mer effektiv markanvändning inom fastighet Skruven 1 för att på så sätt kunna utveckla och utöka befintlig kontorsverksamhet med fler kontorsplatser. Ledningarna inom befintligt markreservat på Skruven 1 flyttas inom fastigheten varpå även markreservatet förflyttas till placering där nya ledningar ska förläggas. Detaljplanen från 2014 medgav även markanvändning E – Transformatorbyggnad på två platser, den inaktuella kvartersmarken E – Transformatorbyggnad har därmed tagits bort.

Planområdet är beläget inom västra industriområdet i Markaryd tätort mellan Hyltevägen och Hannabadsvägen.

Denna detaljplan har handlagts med standardförfarande och har

 • varit föremål för samråd under tiden 2020-04-09 t.o.m. 2020-04-27
 • varit föremål för granskning under tiden 2020-06-22 t.o.m. 2020-07-06
 • antagits av Miljö- och byggnadsnämnden 2020-08-17
 • fått laga kraft 2020-09-10

Handlingar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2023 15:34