Bygga, bo och miljö

Pågående översiktsplanering

Samråd avslutat. Bearbetning av översiktsplanen.

Vår framtida kommun ska präglas av Tillsammans. För denna måluppfyllelse krävs det en god kunskap och förståelse för hur du som lever, bor och verkar här i kommunen vill att framtiden ska se ut. Tillsammans ska vi arbeta för att bevara och utveckla de resurser vi har, ta vara på de möjligheter som finns och ta oss an de utmaningar vi står inför.

Bearbetning av översiksplanen.

Tack för dina synpunkter

Förslaget till ny översiktsplan har under sommaren 2021 varit ute på samråd. Syftet med samrådet har varit att ge möjlighet för olika intressenter, såsom medborgarna och myndigheter, till insyn och påverkan för att få fram ett bättre beslutsunderlag. Längre ner på denna sida kan du ta del av det förslaget som varit ute på samråd.

Kommande steg i planprocessen

Processen att ta fram en översiktsplan innefattar tre steg - samråd, granskning samt antagande - och det är i samråd och granskning som du kan lämna dina synpunkter på förslaget.

Samrådsförslaget håller nu på att bearbetas ihop med inkomna synpunkter till kommande utställningsförslag.

Granskning

Förslaget till översiktsplan bearbetas efter att synpunkter inkommit under samrådet. Efter justering ställs förslaget ut för granskning under minst två månader. Granskningen beräknas till hösten / vintern, 2021.

Antagande

Översiktsplanen justeras efter granskningen och skickas sedan till kommunstyrelsen för godkännande och sedan till kommunfullmäktige för antagande. Antagande beräknas till våren, 2022.

Samrådsförslaget till ny översiktsplan

Den nya översiktsplanen är uppdelad i olika delar och redovisas i kartor samt texter i PDF-format. Nedan följer en kort beskrivning för respektive del samt en länk till underlaget. Samtliga handlingar finns tillgängliga genom att klicka på respektive rubrik, alternativt längst ner på sidan under Relaterade dokument.

Handlingarna finns även tillgängliga i fysisk form i Kommunhuset i Markaryd, Servicekontoret i Strömsnäsbruk och samtliga bibliotek i kommunen.

De långsiktiga strategierna för kommunens utveckling samlas i detta dokument som är en viktig del av kommunens översiktsplan. För varje delområde presenteras en övergripande vision och de strategier som kommunen har valt för att uppfylla denna. De strategier som redovisas är oftast exempel på åtgärder eller utredningar som ligger nära i tiden, och som i första hand ska aktualiseras varje mandatperiod.

I denna del sammanställs viktiga planeringsunderlag och fakta. Här redovisas planeringsförutsättningar som miljö- och riskfaktorer, kommunikationer, infrastruktur och regionala frågor men även områden med skydd i lagstiftningen.

En bedömning av översiktsplanens förslag till förändringar i mark- och vattenanvändningen har gjorts och samlats i denna del. I den analyseras planens konsekvenser utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

  • Del 4 Särskilt utlåtande

Efter granskningsskedet kommer denna del att tas fram. I denna kommer alla synpunkter som kommer in under samråd och granskning att redovisas. Likaså hur dessa synpunkter har hanterats.

 
  • Kartor

Nedan finns högupplösta kartbilagor som visar kartorna där ytorna är kategoriserade för olika användning.

Vi har även tagit fram en mindre broschyr, en populärversion, av förslaget till ny översiktsplan. Här presenteras en kort sammanfattning och denna broschyr kommer Du att kunna ta del av runt om i kommunen under samrådstiden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2021 08:18

Kontakt

John Karlsson

Näringslivschef

john.karlsson@markaryd.se
043372023