Bygga, bo och miljö

Pågående översiktsplanering

Granskningsperiod 21 januari till och med 21 mars.

Vår framtida kommun ska präglas av Tillsammans. För denna måluppfyllelse krävs det en god kunskap och förståelse för hur du som lever, bor och verkar här i kommunen vill att framtiden ska se ut. Tillsammans ska vi arbeta för att bevara och utveckla de resurser vi har, ta vara på de möjligheter som finns och ta oss an de utmaningar vi står inför.

Med den nya visionen som utgångspunkt har vi arbetat fram ett förslag till en ny Översiktsplan. Processen för en översiktsplan styrs av plan- och bygglagens tredje kapitel. Innan kommunen antar en översiktsplan ska förslag till översiktsplan ha genomgått ett samråd och en granskning, och det är i samråd och granskning som du kan lämna dina synpunkter på förslaget.

Förslaget till ny översiktsplan har under sommaren 2021 varit ute på samråd. Syftet med samrådet var att ge möjlighet för olika intressenter, såsom medborgarna och myndigheter, till insyn och påverkan för att få fram ett bättre beslutsunderlag. Under samrådet inkom 30 synpunkter vilka har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Utifrån de inkomna synpunkterna har planförslaget sedan bearbetats. I samrådsredogörelsen kan du läsa vilka revideringar som gjorts i förslaget utifrån inkomna synpunkter.

Granskningsförslaget till ny översiktsplan

Den nya översiktsplanen är uppdelad i olika delar och redovisas i kartor samt texter i PDF-format. Nedan följer en kort beskrivning för respektive del samt en länk till underlaget. Samtliga handlingar finns tillgängliga genom att klicka på respektive rubrik, alternativt längst ner på sidan under Relaterade dokument.

Handlingarna finns även tillgängliga i fysisk form i Kommunhuset i Markaryd, Servicekontoret i Strömsnäsbruk och samtliga bibliotek i kommunen.

De långsiktiga strategierna för kommunens utveckling samlas i detta dokument som är en viktig del av kommunens översiktsplan. För varje delområde presenteras en övergripande vision och de strategier som kommunen har valt för att uppfylla denna. De strategier som redovisas är oftast exempel på åtgärder eller utredningar som ligger nära i tiden, och som i första hand ska aktualiseras varje mandatperiod.

I denna del sammanställs viktiga planeringsunderlag och fakta. Här redovisas planeringsförutsättningar som miljö- och riskfaktorer, kommunikationer, infrastruktur och regionala frågor men även områden med skydd i lagstiftningen.

En bedömning av översiktsplanens förslag till förändringar i mark- och vattenanvändningen har gjorts och samlats i denna del. I den analyseras planens konsekvenser utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under samrådet samt kommentarer och förslag till förändringar som framförda synpunkter gett anledning till. Efter granskningsskedet kommer denna del att kompletteras.

 Kartor

Nedan finns plankartorna, i högupplöst format, som visar ytornas kategorisering för olika användning.

Vi har även tagit fram en mindre broschyr, en populärversion, av förslaget till ny översiktsplan i vilken en kort sammanfattning presenteras.

Planprocessen

Samråd

Förslaget till ny översiktsplan var ute för samråd under perioden 18 juni t.o.m. 31 augusti, 2021.

Granskning

Efter avslutat samråd har förslaget bearbetats utifrån inkomna synpunkter vilka har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Kommunen ställer nu ut det bearbetade förslaget för granskning under perioden 2022-01-21 t.o.m. 2022-03-21.

Ta del av förslaget här på hemsidan. Fysiska handlingar finns tillgängliga i kommunhusets reception i Markaryd, i Servicekontorets reception i Strömsnäsbruk samt på biblioteken i kommunen. Med anledning av pandemin kan öppettider och tillgång variera. Se kommunens hemsida för senaste informationen.

Eventuella synpunkter på granskningsförslaget framförs skriftligen senast den 21 mars 2022. Märk yttrandet med ”Synpunkter Översiktsplan” och skicka det till:

  • Yttrande via mejl skickas till: mbn@markaryd.se
  • Yttrande via post skickas till Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd.

Antagande

Överstiksplanen justeras efter granskningen och skickas sedan till kommunstyrelsen för godkännande och sedan till kommunfullmäktige för antagande. Antagande beräknas till våren, 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 januari 2022 07:05

Kontakt

John Karlsson

Näringslivschef

john.karlsson@markaryd.se
043372023