Bygga, bo och miljö

Pågående översiktsplanering

Vår framtida kommun ska präglas av Tillsammans. För denna måluppfyllelse krävs det en god kunskap och förståelse för hur du som lever, bor och verkar här i kommunen vill att framtiden ska se ut. Tillsammans ska vi arbeta för att bevara och utveckla de resurser vi har, ta vara på de möjligheter som finns och ta oss an de utmaningar vi står inför.

Med den nya visionen som utgångspunkt håller vi nu på att arbeta fram ett förslag till en ny Översiktsplan. Processen för en översiktsplan styrs av plan- och bygglagens tredje kapitel. Innan kommunen antar en översiktsplan ska förslag till översiktsplan ha genomgått ett samråd och en granskning.

Samråd

Under sommaren 2021 kommer vi att presentera ett första förslag till översiktsplan och ställa ut detta för samråd. Syftet med samrådet är att ge möjlighet till insyn och påverkan för att få fram ett bättre beslutsunderlag. Dialogen sker med invånare, länsstyrelse, regionplaneorgan och myndigheter. Synpunkter som inkommer sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse.

Granskning

Förslaget till översiktsplan bearbetas efter att synpunkter inkommit under samrådet. Efter justering ställs förslaget ut för granskning under minst två månader.

Antagande

Överstiksplanen justeras efter granskningen och skickas sedan till kommunstyrelsen för godkännande och sedan till kommunfullmäktige för antagande.

Mer information kommer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2021 08:03