Information och bestämmelser

De regler som gäller för användandet av Markaryds kommuns vatten- och avloppsanläggning finns i de styrande dokumenten "Information till fastighetsägare om allmänna vatten och avloppstjänster" samt ABVA, Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län".

Information till fastighetsägare

Informationsskriften som du hittar här nedan ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna vattentjänster och har tagits fram i samverkan mellan kommunerna i Kronobergs län. Den behandlar och informerar om de bestämmelser som gäller för användning av den allmänna vatten och avloppsanläggningen.

ABVA

ABVA står för  Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län.
För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen inom respektive kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs.

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagens uppgift är att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Enligt vattentjänstlagen är det kommunerna som är skyldiga att ordna vattentjänster. Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan kommunen och brukaren. Det finns rättigheter och skyldigheter för alla parter.

Fastighetsägarens eller kommunens ansvar - var går gränsen?

En servisledning är ledningen mellan huvudledningen och fastigheten. En del av servisledningen ägs av kommunen och en del av fastighetsägaren. På vattenservisledningen sitter en servisventil för att kunna stänga av vattnet in till din fastighet.
Förbindelsepunkt kallas den punkt där kommunens ledningar kopplas samman med fastighetsägarens ledningar. Förbindelsepunkten ligger för det mesta 0,5 meter utanför tomtgräns. Vid problem med servisledningen (t ex avloppsstopp eller vattenläcka) är det den som äger den ledningssträcka där felet finns som också ansvarar för att bekosta och åtgärda problemet.

Om du behöver stänga av vattnet till din fastighet kontaktar du VA-verket.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2023 14:43
Sidansvarig: Lina van der Putten