Enskilt avlopp

Kan du inte kan ansluta fastigheten till det kommunala avloppsnätet behöver du ordna en egen avloppslösning.

Om du ska anlägga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning måste du först göra en ansökan om tillstånd eller anmälan till kommunen. Du måste invänta på ett beslut innan du påbörjar några arbeten.

När behövs anmälan?
När du gör en ny anläggning utan ansluten vattentoalett, dvs. anläggning för bad-, disk- och tvättvatten. Det krävs även en anmälan om du utför en åtgärd som väsentligt ändrar mängd eller sammansättning på det utgående avloppsvattnet eller om du byter infiltrationsrör eller gräver om en markbädd. Förändringar eller nyanläggningar inom fritidsområdet i Ekeryd samt inom Bolmentunnelns hänsynsområde kräver tillstånd, även om de inte ska ansluta vattentoalett.

När behövs tillstånd?
Tillstånd krävs för att inrätta en avloppsanläggning för WC- och bad-, disk- och tvättvatten, eller om du ska ansluta en WC till en befintlig avloppsanläggning som inte tidigare haft någon WC ansluten.

Dags att anlägga ett nytt enskilt avlopp?
För att göra en översiktlig bedömning om ditt enskilda avlopp är godkänt eller inte kan du läsa på hav och vattens webbsida:

Du hittar information om hur du ska gå tillväga och vad du ska tänka på när ett nytt avlopp ska anläggas på:

Planera för nytt avlopp
Vilken typ av avloppsanläggning som passar och vilka skyddsavstånd som krävs avgörs av förhållanden på platsen. Om du behöver anlägga ett nytt avlopp kan du följa guiden nedan.

Börja med att undersöka var närliggande brunnar finns. Det är viktigt att avloppsanläggningar placeras tillräckligt långt från brunnar, detta gäller avstånd både till dricksvattenbrunnar och energibrunnar (bergvärme). Skyddsavstånd för annat finns också.

För dig som vill ha mer information:

Du måste göra markundersökningar innan en infiltration eller markbädd anordnas. Det vanligaste sättet att göra markundersökning är att gräva provgropar. Kontakta miljö- och byggenheten för besök på plats när provgrop har grävts.

För dig som vill ha mer information angående markundersökningar:

Ibland finns det inte plats för en avloppsanläggning på den egna tomten. Då kan du behöva lägga anläggningen på en grannfastighet. När en avloppsanläggning placeras på annans mark måste berörda fastighetsägare ge lov. Du behöver då skicka med ett servitut tillsammans med din ansökan.

För dig som vill ha mer information angående servitutsavtal:

Under arbetet med den nya eller ändrade avloppsanläggningen ska tydliga foton tas. Bilderna ska visa samtliga steg i anläggningsarbetet. Följande bör visas:

 • slamavskiljarens placering i förhållande till huset
 • anslutning av rörledning till slamavskiljare
 • schaktbotten för infiltrationsanläggningen/markbädden
 • infiltrationens/markbäddens uppbyggnad
 • infiltrationsanläggningens utseende innan sluttäckning.

Entreprenören ska fylla i blanketten entreprenörsrapport. Ifylld blankett och foton från anläggningsarbetet ska skickas till miljö- och byggenheten så snart avloppsanläggningen är klar.

Dessa handlingar behöver du skicka in:

 • anmälan/ansökan om tillstånd
 • sektionsritning
 • situationsplan
 • teknisk beskrivning.

Tänk på!

Du måste få ett beslut innan du påbörjar din åtgärd.
Utan tillstånd eller anmälan att inrätta en avloppsanläggning eller ansluta en vattentoalett till befintlig avloppsanläggning leder till miljösanktionsavgift.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende.
Du kan enkelt följa stegen i checklistan nedan.

Hämta ditt kartunderlag

Du kan hämta ut ditt kartunderlag hos Lantmäteriet.
Börja med att söka upp din fastighet. Välj sedan ”Byt kartlager” till fastighetskarta.
Vid utskrift välj skala 1:400, med utskriftsformat A3.

Gör klart din situationsplan

En situationsplan visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande (befintliga) byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån.

På det kartundelag som du hämtat på Lantmäteriet i steget ovan behöver du rita in placering av borrhål, läge och avstånd till eventuella dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meter från platsen där du ska borra.

Teknisk beskrivning

En teknisk beskrivning redovisar de tekniska lösningarna och materialval för just det system du valt att använda dig av för avloppsanläggningen.

Beskrivningen kan bland annat innehålla:

 • fabrikantens typritning
 • profilskiss (genomskärning av utsläppsdel)
 • dimensionering
 • typ av material samt storlek
 • brunnar (t.ex. pumpbrunn, slamavskiljare)
 • produktionsblad (t.ex. minireningsverk)
 • längd/mängd/bredd på rör
 • antal moduler vid biomodulsanläggning

Sektionsritning

När du ska anmäla en förändring eller söka tillstånd för en ny
avloppsanordning ska du skicka med en sektionsritning. En
sektionsritning visar hela avloppsanordningen i genomskärning, från utgående ledning från huset till utsläpp i mark eller dike.

På sektionsritningen ska du rita in följande:

 • byggnaden som avloppsanordningen ska utgå från
 • markytan
 • avloppsanordningens placering i djupled samt att samtliga delar ska framgå, t.ex. slamavskiljare, fördelningsbrunn, uppsamlingsbrunn, reningssteg, fosforfälla, poleringssteg
 • avstånd i meter mellan anordningens olika delar
 • ledningarnas lutning
 • reningsstegets utformning, t.ex. längd på spridningsledningar, fraktion och tjocklek på spridningslager, förstärkningslager, terfyllnadsmaterial
 • eventuell utsläppspunkt i dike, åkerdränering eller liknande
 • grundvattennivån.

Skicka in din anmälan/ansökan

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna anmäla/ansöka om enskilt avlopp.

Innan du skickar in din anmälan/ansökan, kontrollera att du fått med alla handlingar som behövs och som finns i listan under Dessa handlingar behöver du skicka in. Listan hittar du längre upp på den här sidan.

Du kan anmälan/ansöka direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har BankId finns möjlighet att skicka in din ansökan via blankett som du hittar på samma sida som e-tjänsten. Blanketten sparar du ner, fyller i och skickar in via mail till miljo@markaryd.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2024 13:37