Valborgsmässoeldar

Arrangören är ansvarig för att säkerheten när det gäller att förebygga och minimera olyckor. Observera att anordnaren av valborgsmässofirandet alltid är ansvarig även för valborgsmässoelden.

Nedan angivna säkerhetsåtgärder ska följas för att Räddningstjänsterna i Kronobergs län ska anse att tillställningen ska kunna genomföras på ett säkert och tillfredställande sätt.

Vid torka eller hård blåst kan räddningstjänsten eller Länsstyrelsen upphäva eldningstillståndet genom att införa generellt eldningsförbud. Upplysningar om eldningsförbud och brandrisk lämnas på Länsstyrelsens hemsida.


 • Tillstånd för valborgsmässoeld eller eldning på allmän plats ska sökas hos Polisen.
 • Brandskyddsansvarig ska utses och finnas namngiven.
 • Placera elden så att omgivningen, till exempel byggnader eller fordon, inte skadas.
 • Förbered för att kunna släcka. Det ska finnas ett vattenförråd och något att ösa vattnet med, alternativt en vattenslang. Spadar, ruskor, krattor och liknande är också bra att ha vid släckning.
 • Eldning får bara ske av fibrösa material, till exempel grenar, kvistar och ris. Byggavfall, tryckimpregnerat virke, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor får inte eldas.
 • Elda inte upp allt på en gång. Det är bättre att bränna lite i taget. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög. Dessutom blir det mindre rök och elden är lättare att släcka.
 • Eldning får inte medföra sanitär olägenhet för kringboende. Eldning får dessutom inte ske så att bostadsområden, allmän väg eller järnväg rökbeläggs.
 • Eldning får inte ske så nära elektriska luftledningar, telefonledningar eller ledningsstolpar att de utsätts för värmepåverkan.
 • Tänk på att det kan finnas djur, fågelbon och liknande i bålet. Man bör därför inte lägga upp bålet långt i förväg och man bör undersöka förekomsten av liv innan man tänder bålet.


 • Lämna aldrig elden utan bevakning. Vid större eldar bör också ”området under röken” bevakas.
 • De personer som vaktar elden ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna hantera den släckutrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma räddningstjänsten.
 • Släckutrustningen ska vara lättillgänglig och fungera. Ändras vindens styrka eller riktning så att brandfaran ökar ska eldningen avbrytas.


 • Bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över.
 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Använd mycket vatten eller täck över askhögen med jord.
 • Besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden är helt släckt.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:14
Sidansvarig: Lina van der Putten