Bekämpningsmedel

För att få sprida kemiska bekämpningsmedel krävs det ofta tillstånd. Anledningen är att bekämpningsmedel kan påverka omgivningen och levande organismer på många sätt.

Förbud råder mot all användning av växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Vissa växtskyddsmedel är undantagna från förbudet. En aktuell lista över vilka växtskyddsmedel som är undantagna förbudet kan hittas hos Kemikalieinspektionen.

När krävs anmälan?
Anmälan om spridning av växtskyddsmedel krävs skriftligen om spridning ska ske på:

 • banvall
 • vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter, eller särskilda karantänskadegörare
 • idrottsanläggningar
 • inom område större än 1000 m² där allmänheten får fritt färdas med undantag av åkermark.

Om du planerar att genomföra en sådan spridning ska du göra en skriftlig anmälan till miljö- och byggenheten. Anmälan ska lämnas in senast 4 veckor före den dag då spridningen ska genomföras.

När krävs tillstånd?
Tillstånd för spridning av växtskyddsmedel krävs om spridning ska ske:

 • inom skyddsområde för vattentäkt
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till skolor och förskolor
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Om du planerar att göra en spridning enligt ovan ska en skriftligt ansökan om tillstånd skickas i god tid till miljö- och byggenheten. Du kan få tillstånd som gäller upp till 3 år.

Bekämpningsmedel klass 1 L och klass 2 L ska förvaras i ett separat utrymme som är låst (klass 1 L) och som har tätt golv utan golvavlopp. Tröskel som är tät eller annan invallning ska finnas om ett eventuellt läckage kan sprida sig från utrymmet. Utrymmet ska vara försett med en varningsskylt.

Bekämpningsmedlen ska inte förvaras tillsammans med brandfarliga varor, t.ex. oljor. Golvytor, invallningar, tråg etc. som är till för att samla upp spill och läckage ska var täta och beständiga mot de kemiska produkter som är aktuella. Lämpliga material kan vara vattentät betong, plast eller plåt. Invallningen ska rymma
minst volymen av den största kemikaliebehållaren plus 10 % av övrig lagrad volym.

Absorberande material ska finnas i förvaringsutrymmet så eventuellt spill kan samlas upp lätt. Förorenat absorberande
material ska hanteras som farligt avfall. Om spill eller läckage sker utomhus är det viktigt att agera snabbt och rätt för att minska
negativ påverkan på miljön.

Inom företaget bör det finnas rutiner för åtgärder vid ett nödläge. Utrustning för att begränsa spridning, samla upp och omhänderta spill eller läckage ska finnas lätt tillgängligt. Vid större spill och olyckor kontakta Räddningstjänsten, tel. 112 och miljö- och byggenheten. Vid mindre spill ska den förorenade jordmassan tas bort och hanteras som farligt avfall.

Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ansvarar för att ersätta hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, om det finns produkter som kan
antas vara mindre farliga.

Verksamhetsutövaren ska ha kunskap om hur farliga de kemikalier som används i verksamheten är.

I Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister finns information om hur länge preparaten är godkända att använda. Icke godkända preparat ska hanteras som farligt avfall.

Vid köp av miljö- och hälsofarliga produkter är leverantören skyldig att tillhandahålla säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatablad ger
användarna nödvändig information för att kunna hantera en kemisk produkt så att varken människors eller djurs hälsa eller miljön skadas.

Säkerhetsdatablad ska hållas aktuella och tillgängliga för alla personer som hanterar produkterna. Säkerhetsdatablad finns numera på förpackningarna men bör alltid även finnas lättillgängliga hos den som utför spridningen om en olycka skulle inträffa.

Giltigt kunskapsbevis ska finnas för spridning av bekämpningsmedel klass 1 L, klass 2 L och för betning av utsäde.

Utbildningen ges av länsstyrelsen och ett behörighetsbevis för 5 år
framåt delas ut vid godkänt resultat.

En lantbrukspruta ska funktionstestas vart tredje år. Maskinstationer och andra verksamheter som sprutar mycket bör testa varje år. Funktionstest sker av auktoriserade testförare som utbildats av Jordbruksverket.

Vid funktionstesten testas sprutan och dess funktioner (läckage, vätskefördelning och kalibrering), reparationer sker av enkla fel och information och rådgivning ges till sprutföraren. En testad spruta ger ett säkrare och bättre resultat både ekonomiskt och miljömässigt.

Vid tillståndsprövning för spridning inom vattenskyddsområde kan miljö- och byggenheten kräva att funktionstest ska ske oftare än vart tredje år.

Vid spridning av klass 1 L och klass 2 L medel ska den som sprider dokumentera följande:

 • plats för spridning
 • datum
 • klockslag
 • vem som har utförts spridningen
 • syfte med spridningen
 • preparatnamn
 • dos
 • fasta skyddsavstånd (objekt och avstånd i meter)
 • vilka vindanpassade skyddsavstånd som hållits till omgivningen
 • karenstid
 • skördedatum (anges vid skörd om karenstid finns).

Vid spridning av bigiftiga preparat ska även följande dokumenteras:

 • gröda
 • uppgift om blommande växter.

Sprutjournalen ska sparas i 3 år. Vid inköpt tjänst så är det lämpligt att en kopia finnas hos ägaren av marken.

Fasta skyddsavstånd gäller alltid vid spridning av bekämpningsmedel, oavsett sprututrustning, väderförhållanden med mera. Det fasta skyddsavståndet bör vara minst:

 • 2 m till diken och dräneringsbrunnar
 • 6 m till sjöar och vattendrag
 • 12 m till vattentäkter och dricksvattenbrunnar
 • 12 m till trädgårdar

Det vindanpassade skyddsavståndet bestäms utifrån förhållanden vid spridningen via mätutrustning som vindmätare, vindflöjel/vimpel och termometer och ”Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom”.

Vid tillredning av bekämpningsvätska bör sprututrustning placeras med ett skyddsavstånd på minst 30 m ifrån brunnar och vattendrag för att minska risken för marktransport av bekämpningsmedel till vattenkällan vid eventuell överskumning eller spill. Vid tillredning över biobädd eller platta med uppsamling kan avståndet minskas till 15m.

Tillredning ska alltid ske på platser där risken för marktransport är låg och där eventuellt spill lätt kan brytas ner eller tas omhand d.v.s. över biobädd, i fält, spolplatta kopplad till uppsamlingsbrunn eller på plan, bevuxen mark (biologisk aktiv mark) med ett ordentligt matjordslager.

Påfyllning ska aldrig ske på gårdsplaner av grus, singel eller asfalt då bekämpningsmedlen inte bryts ned och urlakas lätt till grundvatten eller sköljs med regnvatten till närliggande brunnar, diken eller vattendrag.

För dig som vill ha mer information eller inte hittade det du sökte, kan nedanstående länkar kanske hjälpa dig.

Vi hjälper dig - följ checklistan


Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende,
där vi listat några av sakerna du behöver ange i din anmälan/ansökan.

Anmälan/ansökan ska alltid innehålla uppgift om:

 • namn, adress och telefon till den som ska utföra spridningen samt till den för vars räkning spridningen ska ske
 • spridningsområdets läge och storlek
 • avsikten med spridningen
 • kopia av etikett eller preparatblad för det aktuella bekämpningsmedlet
 • beräknad dos
 • beräknad tidpunkt för spridningen eller spridningarna.

Anmälan ska göras av den som ska utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.

Du kan göra anmälan direkt via vår e-tjänst.

Ja, ta mig till e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har BankId finns möjlighet att skicka in din ansökan via vår e-tjänst ändå. Du behöver i sista steget istället för att signera med BankId välja att förhandsgranska din ansökan. Välj därefter spara ner den som en PDF istället för att signera via BankId. PDF:n skickar du sedan in via mail till miljo@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2024 09:06